Behandling av personuppgifter vid ansökan om egen sotning av förbränningsanläggning

Vi behöver spara och behandla dina ifyllda personuppgifter. Vi efterfrågar bara sådana personuppgifter som krävs för att vi ska kunna behandla ditt ärende på grund av lag.

Om du inte lämnar efterfrågade uppgifter kommer kommunen inte att kunna behandla ditt ärende. Syftet med behandlingen är att kunna identifiera dig som ansöker om egen sotning av förbränningsanläggning. Rättslig grund att registrera dina personuppgifter är den skyldighet vi har att handlägga din ansökan enligt lag om skydd mot olyckor.

Dina uppgifter kommer att sparas under den tid som erfordras för att handlägga din ansökan och om tillstånd meddelas så sparas dina uppgifter under tillståndstiden. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga enligt lag.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig är Umeåregionens brand- och räddningsnämnd i Umeå kommun, umea.brandforsvar@umea.se.

Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att

  • begära rättelse
  • begära överföring
  • begära begränsning av behandlingen
  • begära radering av dina uppgifter
  • göra invändningar på dina uppgifter.

Detta gör du enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@umea.se.

Om du har klagomål på vår behandling av dina person­uppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Sidan publicerades