Arvoden och ersättningar

Du som är förtroendevald har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning när du fullgör dina uppdrag. Förtroende­valda har rätt till arvode, men också ersättning för förlorad arbetsinkomst, semesterersättning och pensionsförmåner. Det ska inte finnas ekonomiska hinder för att engagera sig i kommunal politik.

Majoriteten av förtroendevalda i en kommun är fritidspolitiker. Är du fritidspolitiker får du arvode för möten och uppdrag enligt en specificerad lista, till exempel möte med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott; möte med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper; protokoll­justering; konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som berör kommunen och har samband med uppdraget.

Vid den första timmen utgår tredubbel ersättning, vilket kallas för grundarvode, därefter får du arvode per påbörjad halvtimme. Ersättning kan ges för max 8 timmar per dag.

Exempel: För ett sammanträde som varar från klockan 15.00 till 17.20 kommer ett grundarvode att betalas ut för timmen mellan klockan 15.00 och 16.00. Ett helt timarvode betalas ut för timmen mellan klockan 16.00 och 17.00. Ett halvt timarvode betalas ut för den påbörjade halvtimmen mellan klockan 17.00 och 17.20. Totalt blir det 1 107 kronor.

Arvoden (2024-01-01)

  • Grundarvode (mötets första timme): 738 kronor
  • Timarvode (mötets övriga tid): 246 kronor

Sammanträdesarvoden administreras av respektive nämndsekreterare som rapporterar till kommunens system för utbetalning.

Kontakt

Nämnder/sekreterare

Har du deltagit i ett möte som inte har direkt koppling till specifik nämnd?
Kontakta kommunens HR-funktion, 090-16 10 99.

Har du uppdrag som omfattar heltid eller deltid mer än 40 procent har du rätt till årsarvode. Beräkning av arvode utgår då från omfattning i procent av heltid. Grundarvode för heltidsarvode är 970 798 kronor (2024-01-01).

Exempel på uppdrag med årsarvode baserat på en heltid:

  • kommunalråd
  • ordförande, för- och grundskolenämnden
  • ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
  • ordförande, individ- och familjenämnden
  • ordförande, tekniska nämnden
  • ordförande, äldrenämnden.

Det finns också flera uppdrag mindre än heltid som berättigar till årsarvode. Gruppledare i partierna har rätt till årsarvode motsvarande 15 procent av heltid.

Du har rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst när du är ledig från ditt ordinarie arbete för ett politiskt uppdrag i en nämnd eller styrelse i kommunen. Det gäller även om du är föräldraledig och överlåter föräldra­penning till någon annan. Ersättning betalas ut mot intyg som visar den förlorade arbetsinkomsten per möte eller aktivitet. Intyget ska vara underskrivet av din chef.

Kontakt

Skicka intyget till den nämnd/styrelse du representerar.

[Aktuell nämnd]
Umeå kommun
901 84 Umeå

Har du haft ett uppdrag som inte har direkt koppling till en specifik nämnd, eller har du ett arbete där det är svårt att få ett intyg, till exempel om du är egen företagare, driver jordbruk, är föräldraledig eller liknande?
Kontakta kommunens HR-funktion, 090-16 10 99.

När du reser inom Umeå kommun kan du få reseersättning när avståndet från din fasta bostad eller arbets­plats till sammanträdesplatsen/förrättningsplatsen är mer än 10 km (enkel väg). Ersättning för parkerings­kostnader kan du få om du har rätt till reseersättning enligt ovan. Vid resa med bil ges bilersättning med belopp som följer det kommunala reseavtalet för anställda. Det förutsätts att samåkning sker i görligaste mån.

Vid resor utanför Umeå kommun kan du få ersättning för resekostnader, parkeringskostnader och traktamente vid sammanträde eller möte. Ersättningen grundas på de bestämmelser som fastställts för kommunens anställda i det kommunala reseavtalet.

Kontakt

Skicka underlaget till respektive nämnd och bifoga eventuella kvitton.

Nämnder/sekreterare

[Aktuell nämnd/styrelse]
Umeå kommun
901 84 Umeå

För att arvode och ersättningar ska kunna betalas ut behöver du ange vilket konto de ska betalas ut till. Gör det direkt till Swedbank, kommunens bank Swedbank:

Anmäl konto till Swedbanks kontoregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

minaarvoden.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se vilka möten du har fått arvode för, antalet timmar och vilken ersättning du har fått. För att kunna se informationen måste du vara inlagd i kommunens lönesystem.

För att kunna logga in behöver du ha ett användar-id i Umeå kommun.

Kontakt

För tillgång och inloggning till kommunens olika system, kontakta IT och telefoni, 090-16 11 34.

Mer information

De flesta ersättningar följer löneutvecklingen för anställda. Beloppen uppräknas från 1 januari varje år. (Uppdaterade med belopp för 2024)

Sidan publicerades