Ansök om stöd från äldreomsorgen

Äldreomsorgen ger stöd till dig som är över 65 år och har behov av hjälp för att klara din vardag. Insatser som kan bli aktuella är: Hemtjänst, dagverksamhet, trygghetskamera, trygghetslarm, telefonservice, korttidsboende samt ledsagarservice. Läs mer under Hjälp i hemmet.

När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem på grund av att det är allt för omfattande kan det bli aktuellt att flytta till något av kommunens olika boenden för äldre. Läs mer under Boende för äldre, särskilt boende.

Det är du som behöver stödet som gör ansökan. Anhöriga är välkomna att meddela behov av stöd, men ansökan kan enbart göras av personen själv. Du kan ansöka via webben nedan eller via telefon genom att kontakta Utredning äldre.

Vid ansökan får du beskriva dina behov. En handläggare gör antingen hembesök eller intervjuar dig via telefon.

Utredning

Utifrån din ansökan utreder biståndshandläggaren vilket stöd du har rätt till utifrån Socialtjänstlagen (SoL). Du får beskriva din vardag och det du behöver hjälp med. Om det krävs uppgifter från exempelvis läkare eller annan medicinsk personal behöver vi ditt samtycke. Du har rätt att läsa utredningen och göra tillägg innan beslutet tas om vilket stöd du har rätt till.

Beslut om insats

Beslutet skickas till dig med post. När du fått beslutet vet du vilket stöd som beviljats för dig. Ett viktigt mål med stödet är att det ska stärka dina förutsättningar att leva ett självständigt liv. Du har fortsatt ansvar för dig själv och din situation.

Du kan överklaga

Om din ansökan avslås helt eller delvis får du alltid ett skriftligt meddelande och information om hur du kan överklaga beslutet som du inte är nöjd med. Överklagan måste vara insänd till äldrenämnden inom tre veckor från den dag du fick beslutet. Handläggaren gör då en bedömning om ditt beslut ska ändras. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten i Umeå som prövar ärendet. Överklagan är kostnadsfri.

Läs mer om att överklaga beslut

Kvalitet och uppföljning

Biståndshandläggaren följer upp att dina insatser är verkställda och ditt behov av stöd är tillgodosett. Uppföljning görs minst en gång per år samt vid behov.

Varje år genomförs också en brukarundersökning där du får svara på frågor om hur du upplever mötet med socialtjänsten och den vård, service och omsorg som ges. Brukarundersökningen hjälper oss att förbättra vår service.

Du kan dessutom alltid kontakta oss med dina synpunkter.

Meddela oss om ditt behov förändras

När ditt behov av stöd ökar eller minskar ska du kontakta en biståndshandläggare. En ny bedömning görs och du får ett nytt beslut.

Planering av stöd efter sjukhusvistelse

Om du vårdas på sjukhus och behöver hjälp när du skrivs ut ska sjukvården informera äldreomsorgen om detta. En biståndshandläggare kontaktar då dig och planerar insatserna.

Insatser som inte beviljas av äldreomsorgen

Det finns andra insatser som kan vara aktuella för dig som är äldre, men som inte beviljas av äldreomsorgens handläggare. Läs mer om dessa insatser eller hjälpmedel:

Färdtjänst

Medicingivare

Förflyttningshjälpmedel

Bostadsanpassning

 • Kontakt

  Seniortorget

  090-16 65 00 seniortorget@umea.se

  Besöksadress

  Renmarkstorget 15

  Postadress

  903 26 Umeå

  Öppettider:
  Måndag, tisdag, torsdag, fredag, klockan 10.00–15.00
  Onsdag, klockan 11.00–15.00

Sidan publicerades