Vilket stöd kan man få?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning kan få olika former av stöd. Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är de lagar som reglerar stödet.

Om SoL och LSS

Målet med SoL är att tillgodose behov så att du uppnår skälig levnadsnivå medan LSS-lagen ska tillgodose behov så att du uppnår goda levnadsvillkor. Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Stöd som kan sökas enligt LSS

Följande tio insatser kan du söka enligt LSS:

 • Rådgivning och annat personligt stöd
  Insatsen råd och stöd är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder till exempel i form av habilitering och rehabilitering. Region Västerbotten ansvarar för insatsen.
 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna
 • Daglig verksamhet

Läs mer om insatserna enligt LSS

Ansök om stöd

Du kan ansöka om stöd genom e-tjänsterna nedan, genom telefon eller post. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd utan kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för hjälp med ansökan. Du som vet att din ansökan gäller äldreomsorg kan kontakta utredning äldre. Ansökan kan göras 

 • för barn och skolungdomar till och med 20 år med funktionsnedsättning som bor i Umeå kommun
 • för vuxna, 18 år och uppåt med eget boende, med funktionsnedsättning.

Bistånd som kan sökas enligt SoL

Följande bistånd kan sökas enligt SoL:

 • Matleverans
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet
 • Telefonservice
 • Ledsagarservice
 • Hemtjänst
 • Särskilt boende
 • Arvoderad anhörigvård
 • Avlösning – stöd för anhöriga

Ansök om stöd

Du kan ansöka om stöd genom e-tjänsterna nedan, genom telefon eller post. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd utan kan kontakta socialtjänstens mottagningsenhet för hjälp med ansökan. Du som vet att din ansökan gäller äldreomsorg kan kontakta utredning äldre. Ansökan kan göras 

 • för barn och skolungdomar till och med 18 år med funktionsnedsättning som bor i Umeå kommun
 • för vuxna, 18 år och uppåt med eget boende, med funktionsnedsättning.
 • Kontakt

  Mottagningsenheten

  ger information och rådgivning

  090-16 10 02 mottagningsenheten@umea.se

  Besöksadress

  Kungsgatan 71–73

  Postadress

  Box 3045, 903 02 Umeå

  Telefontider

  Måndag, tisdag, onsdag, fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00
  Torsdag, klockan 08.30–09.30, 13.00–16.00.

  Besökstider

  Måndag–fredag, klockan 08.30–11.30, 13.00–16.00

Sidan publicerades