Tillgänglighet

I offentlig miljö och allmän plats finns det alltför ofta hinder för personer med nedsatt rörelse- eller orienterings­förmåga. Hindren består både av svårigheter för rörelsehindrade när det gäller nivåskillnader, markbeläggningar och trottoarkanter och av svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt. Men även andra grupper kan ha stor nytta av att den fysiska miljön blir tillgängligare och mer användbar.

Samhället är alla invånares gemensamma mötesplats. Det är här vi går i skolan, arbetar och ägnar oss åt våra fritids­intressen. Samhället är vårt gemensamma ansvar. Hur tillgängligt ett samhälle är avgörs helt av hur och vilka möjligheter vi som invånare har att utöva våra medborgerliga rättigheter och skyldigheter. Användbart är ett samhälle som inte ställer upp hinder och där alla kan delta på sina villkor.

Tillgänglighet i utomhusmiljö

Tillgängliga friluftsområden

Kommunens roll

Allmän plats är sådan mark som i kommunens detaljplan eller områdesbestämmelser i huvudsak anges som gator, vägar, torg och parker medan ett område för andra anläggningar än byggnader kan vara allt från nöjesparker och småbåts­hamnar till skidbackar.

Kommunen är oftast huvudman för och ägare av allmän platsmark och kommunens byggnadsnämnd utövar tillsyn över att plan- och bygglagens krav följs för bland annat sådana platser. I och med detta spelar kommunen en mycket stor roll i att göra allmän plats tillgänglig och användbar för samtliga människor.

Förbättrad tillgänglighet är en viktig demokratifråga

  • Tillgänglighet är en demokratifråga
  • Tillgänglighet måste alltid utgöra första valet
  • Kostnader uppstår där man inte har beaktat tillgängligheten från början
  • Grundprincip är ansvars- och finansieringsprincipen
  • Kostnader för tillgänglighet ska finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten

Hur Umeå kommun arbetar med tillgänglighetsfrågor

Mer information

Samtalsförmedlande tjänster – texttelefoni, teletal och bildtelefoni

Information om tillgänglighet på Umeå stadsbibliotek Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (minabibliotek.se)

Ring 020-22 11 33 och lyssna på nyheter från Umeå kommun webbplats. Du kan välja från vilken huvudingång du vill höra nyheter. Samtalen är gratis.

Klartext -nyhetsprogram i radio på lätt svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Sveriges radios webbplats)

Sidan publicerades