Avgift för hemtjänst

Du betalar samma avgift oavsett vilken utförare du väljer. Hur stor din avgift blir beror på hur omfattande behov du har och din betalningsförmåga. När avgiften beräknas tas hänsyn till ett lagstadgat belopp som ska täcka normala levnads­kostnader samt att kunna betala din boendekostnad. Dina avgifter omprövas varje år. Du betalar via post eller via e-faktura om du har internetbank. Du kan även välja autogirobetalning och då skickas en fakturaspecifikation med post eller till din internetbank om du valt e-faktura.

Är du under 65 år och till exempel har stöd enligt Lagen om stöd och service (LSS), kontakta din LSS-handläggare för mer information.

Barn och unga under 20 år betalar ingen avgift för hjälp i hemmet.

Hemtjänst

 • Nivå 1: upp till 15 timmar per månad, 515 kronor per månad
 • Nivå 2: mellan 15,01 och 35 timmar per månad, 1 545 kronor per månad
 • Nivå 3: mer än 35,01 timmar per månad, 2 575 kronor per månad

Avgiften beror på hur omfattande ditt behov är, till exempel hjälp med hygien, på- och avklädning, inköp, matlagning, tillsyn, ledsagning, socialt stöd.

Kommunens maxtaxa innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får vara för omsorgsinsatser. Maxavgiften är 2 575 kronor per månad och omfattar hjälp i hemmet inklusive städning, trygghetslarm, ledsagning och telefonservice samt hälso- och sjukvård i hemmet. I ditt biståndsbeslut framgår de insatser som beviljats. Avgifter för hjälpmedel och kost ingår inte i maxtaxan och debiteras utöver kostnader för hemtjänstinsatser.

Städning

 • Städ 1 gång per månad, 540 kronor per månad
 • Städ var tredje vecka, 798 kronor per månad
 • Städ varannan vecka, 1 056 kronor per månad
 • Städ 1 gång per vecka, 1 312 kronor per månad

Som en del av beviljad städinsats kan du ibland få hjälp med fönsterputs (1-2 gånger per år), rengöring av ugn samt rengöring/avfrostning av kyl och frys.

Måltidsabonnemang

 • Ett mål mat per dag, 1 926 kronor per månad
 • Två mål mat per dag, 3 852 kronor per månad

Gäller för dig som har biståndsbeslut för matdistribution. Vid beviljad insats tillkommer en avgift på 180 kronor per månad. Denna avgift debiteras så länge beslut finns oavsett om matleveranser har pausats. Undantag gäller vid sjukhus- eller korttidsvistelse i mer än sju dagar i följd då avdrag på matdistributionsavgiften görs från och med den åttonde dagen.

Enstaka portioner servicehus

Du som bor på servicehus kan köpa enstaka portioner:

 • frukost 21 kr/portion
 • lunch 56 kr/portion
 • middag 56 kr/portion
 • kvällsmål 9 kr/portion
 • mellanmål 18 kr/2 st portioner

Hälso- och sjukvård i hemmet

 • Inskriven i hemsjukvården, 515 kronor per månad. Ingår i maxtaxa.
 • Enstaka besök av legitimerad personal såsom sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, 300 kronor. Ingår i maxtaxa.

Övriga avgifter

 • Dagverksamhet, 85 kronor per dag
 • Korttidsboende, 236 kronor per dygn
 • Trygghetslarm, 335 kronor per månad
 • Telefonservice, 129 kronor per månad

Avgifter för hjälpmedel

Om du ansöker om reducerad avgift utifrån din inkomst kan din faktiska avgift bli lägre än beloppen som anges beroende på din betalningsförmåga. Som inkomster räknas lön från anställning, sjukersättning, föräldrapenning, aktivitetsersättning, arbetslöshetsersättning, pension, livränta, avgångsersättning, utbildningsbidrag och underhållsbidrag. Bostadsbidrag och bostadstillägg räknas in i inkomsten.

När avgiften beräknas tas hänsyn tillett lagstadgat belopp som ska täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala din boendekostnad. Denna summa kallas förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av din boendekostnad tillsammans med ett lagstadgat minimibelopp som är tänkt att täcka personliga utgifter till exempel livsmedel, kläder, fritid, möbler, tidning, TV, hushållsel, hemförsäkring, läkarvård, tandvård, medicin och resor.

Du kan beviljas ett högre förbehållsbelopp för merkostnader, till exempel för att du:

 • är beviljad matdistribution/e-inköp eller äter måltider på ditt servicehus
 • har försörjningsplikt för minderåriga barn
 • betalar arvode för god man eller förvaltare.

Om din inkomst är lägre än förbehållsbeloppet betalar du ingen avgift för det som ingår i maxtaxan.

Reglerna om minimibelopp innebär inte att kommunen har skyldighet att betala ut medel för att omsorgsgtagaren ska kunna uppnå den i lagen angivna nivån för minimibeloppet.

Aktuella minimibelopp och exempel med beräkning av avgift

Om du vill veta ifall din avgift kan bli reducerad så måste du lämna in en så kallad inkomstförfrågan till avgiftsenheten som sedan beräknar och fattar beslut om hur stor avgiften faktiskt blir. Se ansökan om lägre avgift längre ned på sidan.

Om du inte är hemma så sänks avgiften Om du är borta en sammanhängande period av minst åtta dagar och inte tar emot någon hjälp i hemmet dras en del av avgiften bort varje dag från och med den åttonde dagen. Om du meddelar frånvaro god tid i förväg, minst fjorton dagar före dagen för din planerade frånvaro så kan en del av avgiften dras av redan från och med första dagen i det planerade uppehållet.

Om städning avbokas av något skäl minskas städavgiften. Om städning avbokas av något skäl kan avdrag på städavgiften göras, men inte om du fått utfört städ enligt nedanstående antal.

 • Städ 1 ggr/vecka minst 4 ggr/månad
 • Städ 1 ggr/månad minst 1 gång/månad
 • Städ var 3:e vecka minst 1 gång/månad
 • Städ varannan vecka minst 2 ggr/månad

Kom ihåg att meddela avbokning av städning i god tid så att utföraren hinner planera om. Annars riskerar du att debiteras för städet trots att det inte utförs.

Avgift för trygghetslarm påverkas inte av om du är hemma eller inte.

Du kan själv välja på vilket sätt du vill betala din avgift.

 • via faktura som sänds hem till dig varje månad
 • via e-faktura om du har internetbank
 • via autogiro genom att ansöka om autogiro via din internetbank eller fylla i Umeå kommuns webblankett för autogiro.
 • avgiftshandläggare kan även skicka hem en pappersblankett per post.

Du är skyldig att anmäla till oss om du får ändrad inkomst, förändrad boendekostnad eller andra sker som kan påverka din avgift. Exempelvis förändrade familjeförhållanden. Det kan medföra att du får en ny avgift som gäller från och med den månad informationen inkommer till handläggaren. Om du missar att anmäla ändrad inkomst eller boendekostnad som medföra en lägre avgift betalar socialtjänsten inte tillbaka det överskjutande beloppet i efter hand.

I samband med årskifte sker en omprövning av dina avgifter. Din avgift kan då förändras beroende av din inkomst, skattebestämmelser och/eller förändrat prisbasbelopp.

Ett beslut om avgift kan överklagas till förvaltningsdomstol. Med det skriftliga beslutet om din avgift följer en anvisning hur du överklagar.

Kontakt

Du når avgiftshandläggarna via Umeå kommuns växel, telefon 090-16 10 00, fråga efter socialtjänstens avgifts­handläggare. Det är säkrast att nå handläggare klockan 10.00–11.30 på vardagar.

Sidan publicerades