landsväg, bilar, hus

Ansök om färdtjänst

Du kan bara ansöka om färdtjänst i den kommun du är folkbokförd i, reglerna kommer från lagen om färdtjänst (SFS 1997:736). Kommunen har utöver lagen egna riktlinjer för färdtjänst.

Färdtjänst prövas efter ditt behov och är till för dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa i allmänna kommunikationer. Din funktions­nedsättning måste vara varaktig i minst tre månader.

Ansökan om färdtjänst utreds av en kommunal handläggare. Den som ansöker om färdtjänst har alltid rätt att ta del av utredningen.

Ansökan

Blankett för ansökan kan fyllas i digitalt med bank-ID (se länk nedan). Du kan även skriva ut blanketten själv och skicka med post. Besök ditt bibliotek eller stadshusets reception om du behöver hjälp med utskrift. Kontakta Tillståndsenheten via e-post eller telefon om du önskar få blanketten hemskickad med brevpost.

Sänd brevpost till Tillståndsenheten för färdtjänst, 901 84 Umeå

Skicka in din ansökan tillsammans med handlingar som styrker hur din funktions­nedsättning påverkar din förmåga att förflytta dig till hållplats eller att resa i buss och tåg (allmänna kommunikationer). Har du haft färdtjänst i en annan kommun kan du i första hand begära ut den utredningen för att bifoga till din ansökan.

Ansökningsblankett för färdtjänst

Medicinskt utlåtande

Medicinskt utlåtande för färdtjänst

Beslut om färdtjänst kan överklagas

Överklagan på beslut om färdtjänst ska sändas till Tekniska nämnden. Överklagandet måste ha kommit in till kommunens tillståndsenhet inom tre veckor från den dag sökanden antas ha nåtts av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Beslutet antas nå sökanden inom två veckor från brevdatum. Överklagningstiden löper tre veckor därefter vilket innebär att överklagan måste ha kommit till oss inom fem veckor från brevdatumet.

Sidan publicerades