Frågor och svar om färdtjänst

Sedan 1998 är färdtjänst en trafiklagstiftning. Det är en särskilt anpassad form av kollektivtrafik för personer som på grund av en varaktig funktionsnedsättning inte klarar att åka i den vanliga kollektivtrafiken. I färdtjänst samåker man med andra och kan, precis som i kollektivtrafiken, behöva anpassa sig till styrda avresetider. Färdtjänst är inte som att resa i en egen privat bokad taxi.

Det är tre kriterier som enligt lagstiftning ska uppfyllas för att beviljas färdtjänst.

  1. Du ska vara folkbokförd i Umeå kommun.
  2. Du ska ha en funktionsnedsättning som är varaktig minst 3 månader.
  3. Funktionsnedsättningen ska innebära att du har allvarliga/väsentliga svårigheter att förflytta dig och/eller resa med buss.

Beslut om färdtjänst fattas utifrån Lag om färdtjänst och med stöd av lagens förarbeten och vägledande domar. Lagen är beslutad av riksdag och domar är tagna av domstolar runt om i Sverige. Vi fattar inte beslut godtyckligt.

När kommunen tar ett beslut om färdtjänst så baseras det på informationen som kommit in i det individuella ärendet, vanligtvis den sökandens egna ansökan och medicinskt utlåtande.

Det är viktigt att alla invånare i Umeå kommun behandlas lika enligt likställighetsprincipen. Vi handlägger därför ansökningar och gör bedömningar enligt gällande lagstiftning och vägledande domar. Lagstiftningen och domarna gäller i hela Sverige. Vi fattar inte beslut godtyckligt.

Kommunen drar inte in beviljade tillstånd. Alla färdtjänsttillstånd i Umeå kommun har ett sista giltighetsdatum. Det är den färdtjänstberättigade som själv måste hålla reda på giltighetstiden. Att tillståndet går ut innebär inte att kommunen har dragit in tillståndet.

När ett tillstånd gått ut, eller är på väg att gå ut, behöver man ansöka på nytt. Varje ansökan är ett nytt ärende och tidigare tillstånd har ingen betydelse i bedömningen.

Varje ansökan behandlas som en ny ansökan, även om du har varit beviljad färdtjänst tidigare. Det är aktuell situation som är grunden för beslutet och tidigare tillstånd har ingen betydelse. Exempelvis kan din funktions­nedsättning ha förändrats, tillgängligheten i kollektivtrafiken kan ha förbättrats, nya domar från domstolar kan ha kommit, eller så har du kanske inte skickat in tillräckligt med underlag i ansökan som styrker att du har rätt till färdtjänst. Det finns många anledningar till att ett beslut idag kan se annorlunda ut jämfört med för flera år sedan.

Nej, färdtjänstlagen tar inte hänsyn till sociala förhållanden eller sociala behov. Det är en trafiklagstiftning. Bedömningen handlar om att du, på grund av din varaktiga funktionsnedsättning, har allvarliga eller väsentliga svårigheter att förflytta dig och/eller resa med buss.

Nej det är inte skäl att beviljas färdtjänst. Färdtjänstlagen tar inte hänsyn till att det är långt till hållplats eller saknas allmänna kommunikationer vid din bostad eller vid resmålet. Då är det inte funktionsnedsättningen som gör att du inte kan resa med buss.

Chauffören möter upp vid ytterport i markplan och hjälper vid behov till i/ur fordon samt med bagage, hjälp­medel och bälte. Ibland räcker inte chaufförens hjälp och då kan resenär ansöka om plats för ledsagare. Det kan handla om hjälp med planering, förberedelse, beställning eller genomförande av färdtjänstresa. Att behöva hjälp på resmålet när färdtjänstresan är avslutad är inte skäl att beviljas ledsagare.

Tillståndet till ledsagare innebär att resenär kostnadsfritt får ta med sig en person som stöd. Resenären måste själv ordna personen som ska vara ledsagare.

Färdtjänst beviljas inte utifrån vilken diagnos man har eller vilken ålder man uppnått. Det utredningen fokuserar på är hur din funktions­nedsättning påverkar din förmåga att förflytta dig till hållplats eller att resa i buss och tåg (allmänna kommunikationer). För att kunna beviljas färdtjänst ska du ha ska du ha väsentliga (allvarliga) svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga.

Innan ett slutgiltigt beslut om avslag tas, så skickar kommunen först ett förhandsbesked. I förhandsbeskedet står det varför den sökanden i nuläget, utifrån inkomna uppgifter, inte uppfyller kriterierna att beviljas färdtjänst. Då har den sökande möjlighet att komplettera ärendet, under cirka två veckors tid, och därefter görs en ny bedömning. Om avslagsbeslutet står fast skickas det slutgiltiga avslagsbeslutet till den sökande som då kan överklaga beslutet. I avslagsbeslutet finns information om hur man överklagar.

Överklagan skickas av kommunen till Förvaltningsrätten som gör en rättslig prövning. Om avslaget kvarstår kan Förvaltningsrättens beslut överklagas till Kammarrätten och sedan till Högsta Förvaltningsdomstol. Om det slutgiltiga beslutet eller domen blir att personen ska beviljas färdtjänst så följer kommunen beslutet och utfärdar ett tillstånd.

Om du är missnöjd med något som rör färdtjänst i Umeå kommun så vill vi gärna att du skickar in en synpunkt till oss. Det gör du i vårt synpunktsformulär på webbsidan. Om du inte har tillgång till dator eller smartphone så kan du kontakta Tillståndsenheten så hjälper vi dig att fylla i din synpunkt.

Vanligtvis skickas synpunkten vidare till den entreprenör som kört resan. De ska ge ett svar inom 7 dagar.

Nej. Färdtjänst är till för privata resor, exempelvis till affär, frisök eller besöka anhöriga. Man får inte använda färdtjänst för sådana resor.

För resor till vårdbesök är det Region Västerbotten som är ansvarig. Exempelvis till vårdcentral, sjukhus, tandläkare. Kontakta Regionens reseservice på 0771-25 10 20 om du är i behov av resa till eller från vårdbesök.

Nej. Färdtjänstresa är en resa till och från port i markplan. Bärhjälp ingår alltså inte i ditt färdtjänsttillstånd. Behöver du bärhjälp måste du ordna det på annat sätt genom exempelvis ramp eller bostadsanpassning.

Nej. Färdtjänstresa avslutas vid port i markplan. Den som inte själv klarar att ta sig vidare in i bostaden eller till sin dagliga sysselsättning, kan boka tjänsten Hand-i-hand hos entreprenören mot en extra avgift. Det innebär att chauffören följer dig till porten på slutmålet och lämnar över dig till en mottagande person. Vem det är måste du ordna själv och vid beställning av resan behöver du uppge telefonnummer till den som ska möta dig vid porten. Föraren lämnar dig alltså inte ensam vid porten utan inväntar mottagande person. Bärhjälp av kassar ingår inte i tjänsten.

Ja, du kan få dina resor på faktura månadsvis, mot en extra avgift. Kontakta färdtjänstentreprenören per telefon om du önskar det. Reser du i personbil ska du ringa 090-71 10 71 på vardagar mellan 10:00-12:00.  Reser du i fordon med rullstolsplats ringer du deras beställningsnummer, 090-77 25 70.

Sidan publicerades