Medborgarlöften

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. Umeå kommun har
i samverkan med polisen arbetat fram medborgarlöften.

Medborgarlöften 2023–2024

Mer tillgänglig polis

Polisen lovar att eftersträva att vid varje möjligt tillfälle arbeta förtroende och kontaktskapande med medborgarna i Umeå kommun.

Öka trygghet och minska brottslighet

  • Polisen lovar att verka för att fler medborgare engagerar sig i Grannsamverkan och därigenom bidra till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Umeå kommun.
  • Polisen och Umeå kommun lovar att verka för att öka medvetenheten hos våra medborgare gällande våld i nära relationer och på så sätt förhindra och förebygga brott.
  • Polisen och Umeå kommun lovar att vidta åtgärder mot prostitution samt motverka människohandel med sexuella ändamål i kommunen.
  • Polisen och Umeå kommun lovar att göra sitt yttersta för att skydda unga i Umeå från narkotika och andra droger. Fokus ska ligga på förebyggande arbete, tidig upptäckt och förstärkt stöd.

Trygg trafikmiljö

Polisen och Umeå kommun lovar att arbeta för en säker och trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter.

  • Polisen tillsammans med Umeå kommun lovar att vid minst två tillfällen under året, vår och höst, genomföra särskilda trafik- och informationsinsatser riktade till cyklister och gångtrafikanter. Inriktning under våren är trafikregler, förändringar i trafiklagstiftning och cykelhjälm. Inriktning under hösten är belysning och reflexer.
  • Polisen lovar att vid minst två tillfällen under året genomföra särskilda trafikinsatser utöver det dagliga trafiksäkerhetsarbetet. Insatserna inriktas mot trimmade mopeder samt A-traktorer.
  • Umeå kommun lovar att genomföra särskilda kampanjer i syfte att förbättra trafikantbeteendet samt erbjuda varje elev i årskurs 4 trafikutbildning.
  • Umeå kommun och polisen lovar att tillsammans med andra samhällsaktörer aktivt arbeta för att främja motorburna ungas möjlighet att utöva sitt motorintresse och samtidigt vidta åtgärder för att motverka de problem som kan uppstå som hög musik, nedskräpning och andra negativa beteenden.
Sidan publicerades