Personbilar och A-traktorer uppradade på parkeringsplats.

Motorburen ungdom

I Umeå kommun har många unga ett aktivt motorintresse. Antalet A-traktorer har ökat kraftigt de senare åren, och möjliggör större rörelsefrihet men också en livsstil som bygger på umgänge i och kring fordon. Många unga vuxna träffas också med personbilar på parkeringar eller andra offentliga ytor för att umgås och dela sitt motorintresse.

Växande fenomen

Att motorburen ungdom blivit ett växande fenomen i Umeå som i andra kommuner är både en tillgång och en utmaning. Det är positivt att unga umgås kring fordon, och därmed får möjlighet att fördjupa sina intressen och utveckla sin kompetens – en kompetens som är en resurs för fordonsrelaterade branscher i behov av rekrytering. Det är också viktigt att såväl A-traktorförare som unga personbilsförare får möjlighet att träffas för att utveckla sitt intresse, på samma sätt som de som är intresserade av idrott eller kultur. Umeå är till för alla.

Mötesplatser för motorintresserad ungdom

Fritidsförvaltningen erbjuder flera möjligheter för unga motorburna att träffas kring sitt intresse. I Hörnefors finns en motorgård, och under sommaren 2023 har fritidsförvaltningen gjort det möjligt för unga motorburna (i åldern 13–25) att träffas på Godsbangården i centrala Umeå.

Mer information om satsningen att öppna Godsbangården i sommar

Utmaningar

Samtidigt finns det även utmaningar kopplade till motorburen ungdom – både vad gäller A-traktorernas säkerhet (därav en ny lagändring som träder i kraft i slutet på augusti 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.), och de ordningsstörningar som ibland uppstår i samband med spontana bilträffar. Polisen i Umeå får regelbundet in klagomål som rör nedskräpning, buskörning och hög musik som spelas nattetid.

De flesta är skötsamma

Det är viktigt att komma ihåg att de problem som uppstår inte orsakas av alla unga motorburna, utan av en begränsad grupp personer. De flesta är inte A-traktorförare, utan unga vuxna i personbilar, i åldrarna 20–25. Hela gruppen ska inte svartmålas för att vissa missköter sig.

Problemen påverkar många

Men de problem som uppstår påverkar många, såväl boende som näringsliv, till exempel matbutiker eller Umeås hotell. Därför är det också viktigt att arbeta för att aktivt förebygga och motverka negativa beteenden kopplade till motorburen ungdom.

Orsaksanalys om ljudstörningar

Under maj–juni 2023 har Umebrå och Lokalpolisområde Västerbotten organiserat en gemensam orsaksanalys med fokus på ljudstörningar från fordon i centrala Umeå nattetid. Orsaksanalys är en metod utvecklat av Brottsförebyggande Rådet, Polisen och Sveriges Kommuner och Regioner, för att på ett metodiskt och kunskapsbaserat sätt utveckla åtgärder för problem kopplade till brott och otrygghet. Under orsaksanalysen samverkade polis och Umebrå med hotell, bevakningsföretag, fältgruppen, Säkerhet samt Gator och parker. Analysen utgick från en gemensam lägesbild, och mynnade ut i ett antal förslag på åtgärder, däribland dialog med de som bötfällts av polisen, kommunikation kring problemet, tätare poliskontroller, samverkan med körskolor i förebyggande syfte samt möjlighet att med ett förbud mot nattrafik motverka ljudstörningarna.

Handboken Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete Länk till annan webbplats. (bra.se)

Resultat Orsaksanalys ljudstörningar från fordon iUmeå centrum , 265.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Nytt medborgarlöfte 2023

Såväl orsaksanalysen som fritidsförvaltningens främjande arbete kan kopplas till Umeå kommuns nya medborgarlöfte, som togs 2023 av Polisen och Umeå kommun:

“Umeå kommun och polisen lovar att tillsammans med andra samhällsaktörer aktivt arbeta för att främja unga motorburnas möjlighet att utöva sitt motorintresse och samtidigt vidta åtgärder för att motverka de problem som kan uppstå såsom hög musik, nedskräpning och andra negativa beteenden”.

Sidan publicerades www.umea.se/motorburenungdom