Skydd mot olyckor och kemikalieolyckor

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor tog EU fram direktiv år 1982, det så kallade Sevesodirektivet (82/501/EEG). Det antogs efter att det inträffat en allvarlig olycka i Seveso i norra Italien år 1976 och direktivet vänder sig till verksamheter som hanterar stora mängder kemikalier. Sverige har infört direktivet genom Sevesolagstiftningen.

Anläggningar som bedriver verksamhet som kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön benämns som Farlig verksamhet. Det är inte alla Farliga verksamheter som är så kallade Sevesoverksamheter. Vilka verksamheter som benämns som Sevesoverksamheter bestäms av Länsstyrelsen och utgår från hur stora mängder farliga ämnen som verksamheten hanterar.

Varning vid olycka

Så varnas du vid en olycka

Farlig verksamhet

Vissa anläggningar bedriver verksamhet som kan innebära fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 2 kap. 4§ är anläggningens ägare, eller den som utövar verksamheten, skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap som i sin tur kompletterar kommunens beredskap för att det ska bli en så effektiv räddningsinsats som möjligt. I övrigt handlar det om att anläggningens ägare, eller den som utövar verksamheten, ska vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador.

Länsstyrelsen i Västerbotten bestämmer vilka verksamheter som klassas som farliga verksamheter i Umeå, Vindeln och Robertsfors kommuner.

Vissa av nedanstående verksamheter omfattas även av andra lagstiftningar, som exempelvis Sevesolagstiftningen.

BDX Företagen, Tväråmark
Circle K Sverige AB, terminal 1
Circle K Sverige AB, terminal 2
EPC Sverige AB, Brattby
Gidmarks Grus och Betong AB
Högaliden Vindkraft AB
NCC Industry AB, Bergsboda
NCC Industry AB, Brännland
NCC Industry AB, Stöningsberget
NUS Helikopterflygplats
SCA Obbola AB
Skanska, Svartberget
Stornorrfors – Vattenfall Vattenkraft AB
Swerock AB, Tjälamark
Svevia AB, Tredingen
Umeå flygplats – Swedavia
Umeå Makadam, Kraftshallsberget
Västerbottens Fodercentral AB

Bjurfors Nedre – Statkraft
Norsjöfrakt AB, Ekträsk
Skanska, Ekorrsele
Swerock AB, Kulbäcksliden
Norsjöfrakt AB, Östansjö

Svevia AB, Gunsmark

Seveso

Lagen och förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor är uppdelad i två kravnivåer. Vilka krav som ställs på verksamheten beror på de risker som verksamheten medför. Verksamhetsutövaren är skyldig att förebygga risker och olyckor samt begränsa följderna av en olycka. Verksamheter i den högre kravnivån ska även presentera en säkerhetsrapport där bland annat en riskanalys och intern plan för räddningsinsatser ska ingå. För verksamheter som omfattas av den högre kravnivån ska Umeåregionens brandförsvar ta fram en plan för räddningsinsatser och tillsammans med kommunen informera om riskerna.

Länsstyrelsen är operativ tillsynsmyndighet avseende att tillse att de bestämmelser som utfärdats utefter Sevesolagstiftningen efterlevs.

Länsstyrelsen Västerbottens arbete med Sevesoverksamheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Program för säkerhet och trygghet

Sidan publicerades