Svevia bergtäkt, Gunsmark

Från den 1 juni 2015 är Seveso III-direktivet infört i svensk lagstiftning. Dessa regler innebär bland annat att kommunen ska informera allmänheten om alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen (lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor).

Svevias bergtäkt inom fastigheten Gunsmark 2:17 och 2:21 Robertsfors kommun, Västerbottens län. Täkten är lokaliserad på nordvästra sluttningen av Båtsjöliden, cirka 3,5 kilometer från väg E4 och cirka 1 kilometer väster om väg 747. Avståndet till Ånäset är cirka 1 mil. Närmaste bostadsbebyggelse ligger cirka 800 meter öster om täkten i byarna Gunsmark och i Västbyn. Koordinat i täkt är N 7147894, E 794990 (SWEREF 99 TM). Täkten ligger utanför detaljplanelagt område.

Verksamheten utgör traditionell bergtäkt med av avtäckning, borrning, sprängning, skutknackning, krossning, sortering, upplagshantering samt transporter till och från täkten. Under perioder kan asfaltstillverkning komma att ske inom området. Inom verksamhetsområdet planeras för mottagning av rena jord- och schaktmassor till efterbehandling av täkten samt till viss del även återvinning av dessa massor. Verksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen endast för den del när sprängning skall ske och borrhålen laddas med sprängmedel vilket sker max 15 tillfällen på ett år med en varaktighet om ett par timmar per tillfälle.

Hanterade ämnen

De kemikalier som används är drivmedel samt oljor i olika former. En specifik kemikalieförteckning över dessa finns att tillgå på respektive täkt.

De sprängmedel som kan vara aktuella är följande:

  • Bulkemulsion, Ammoniumnitratemulsion – Explosivt, orsakar allvarlig ögonirritation
  • NG-sprängämne, Dynamit – Explosivt, skadligt vid förtäring, dödligt vid inandning, giftig vid hudkontakt, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering
  • ANFO, sprängmedel – Explosivt, fara för massexplosion, orsakar allvarlig ögonirritation, misstänks kunna orsaka cancer, skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
  • Tändmedel/sprängkapsel – Explosivt, fara för massexplosion, skadligt vid förtäring
  • Primer/booster – Giftig vid inandning, giftig vid kontakt med hud, giftig vid förtäring, kan orsaka skada på organ vid förlängd eller upprepad exponering, giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter

Varning vid olycka

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

Svevia AB
Box 1008
901 20 Umeå

Ytterligare information går att få på www.svevia.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller efter kontakt med företaget på 08-404 10 00 sök platschef Ballast Västerbotten.

Sidan publicerades