Risker och riskobjekt

Umeå är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. Några exempel är

  • extremt väder
  • problem med dricksvatten och avlopp
  • strömavbrott
  • telestörningar
  • utsläpp av farliga ämnen.

Riskobjekt

I Umeå finns anläggningar med så kallad farlig verksamhet. Exempel på anläggningar som berörs är

  • så kallade sevesoanläggningar (anläggningar där det finns risk för kemikalieolyckor) och andra typer av verksamheter som hanterar farliga varor eller ämnen i stor omfattning
  • dammar
  • flygplatser.

Risk- och sårbarhetsanalys

Alla kommuner, landsting, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser, så kallade RSA. Syftet med arbetet är att minska sårbarheten i samhället och öka förmågan att hantera kriser. Umeå kommun arbetar fortlöpande med sin risk- och sårbarhetsanalys, och de risker som presenteras på dessa sidor är sådant som har uppmärksammats i det arbetet.

Program för säkerhet och trygghet

Umeå kommuns program för säkerhet och trygghet anger inriktning och mål för kommunens säkerhets- och trygghetsarbete. Det beskriver också hur kommunen och dess invånare ska arbeta för att minimera antalet oönskade händelser och konsekvenserna av dem.

Du hittar programmet på sidan Interna styrdokument, under rubriken Säkerhet och beredskap.

Sidan publicerades