Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Forskningsöversikt om äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet

Tillsammans för ett bättre liv – livet ut. Forskningsöversikt om äldres självständighet och aktiva deltagande i samhällslivet samt hur kommuner kan förbättra sin samhällsplanering.

I forskningsöversikten presenteras samlad kunskap om vad som behövs för att äldre personer ska kunna bo kvar i sina hem och leva självständigt, tryggt och med högt välbefinnande. Rapporten lanseras tillsammans med Umeå Universitet efter sommaren.

Samverkansprojekt med Umeå universitet

Umeå universitet och Umeå kommun har drivit ett samverkansprojekt och där skrivit en rapport som kan användas som kunskapskälla för kommuners utvecklingsarbete och som grund för fortsatt forskning och utvärdering.

Vad främjar äldres möjligheter till ett självständigt och gott seniorliv?

En utgångspunkt vid starten av samverkansprojektet var de förbättrade levnadsvillkor och framsteg inom hälso- och sjukvården som gör att vi lever allt längre, vilket förändrar förutsättningarna och behoven inom samhällsplanering och stöd och service till äldre invånare. En målsättning med projektet var därför att sammanställa forskning om vad som kan främja äldre personers möjligheter att bo hemma i eget boende, bidra till ökad självständighet och ett förlängt aktivt deltagande i samhällslivet, dvs. att äldre invånare ska kunna leva sina liv på det sätt som de vill och förmår. Det kan både ge positiva effekter för den enskilde och ett minskat behov av vård, stöd och omsorg.

Nationell och internationell forskning

Rapporten presenterar en stor mängd nationell och internationell forskning som belyser olika perspektiv på frågor som rör äldre personer som bor självständigt i sina egna hem. Samtidigt framgår det tydligt att området är komplext och mångdimensionellt, och därför krävs ett holistiskt och personcentrerat perspektiv där äldres olikartade behov och preferenser tas tillvara. I rapporten diskuteras detta utifrån perspektiven proaktiv bostads- och samhällsplanering, social delaktighet och tredje rum, samt digital teknik i den äldres vardag.

Sidan publicerades