Swerock Kulbäcksliden

Swerock har tillstånd till täktverksamhet enligt miljöbalken inom fastigheten Kulbäcksliden 6:5 Vindelns kommun. Täktverksamheten omfattas av Sevesolagstiftningen.

Vid bergtäkten produceras olika bergmaterialprodukter som nyttjas vid bygg- och anläggningsprojekt i området. Produktionen innefattar avbaning, borrning, sprängning, krossning, sortering, skutknackning, upplagshantering och utlastning.

Hanterade ämnen

Sprängmedel som enligt Sevesolagstiftningen klassas som farliga, förekommer på anläggningen under korta perioder i samband med sprängning. Sprängämnena är ammoniumbaserade och kan ge hud- och lungskador vid kontakt eller förtäring. Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Sprängmedel förvaras inte i bergtäkten annat än vid laddning inför sprängning.

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det föreligger ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar och slag.

Varning vid olycka

Sprängningen föregås av varningssignal och stängning av infartsväg till täkten. Om en olycka skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Bedöms händelsen vara så allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).

Så här blir du varnad vid en olycka, VMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

För att säkerställa att verksamheter som omfattas av lagen håller en hög säkerhetsnivå utövar Länsstyrelsen tillsyn. Mer information om denna tillsyn finns på www.lansstyrelsen.se/vasterbotten eller via telefon 010-225 40 00.

Kontakt

Swerock AB, Box 3035, 903 02 Umeå

Kontaktperson: Teresia Jonsson, 0733-84 77 62, teresia.jonsson@swerock.se

Sidan publicerades