4.2 Markvärme

Ombyggnation/Utbyte

Vid ombyggnation av befintlig markvärme, ska hänsyn tas mot omgivande verksamhet som skall fungera trots avsaknad av markvärme.

Granskning av projekteringshandlingar ska göras av projektledare. Senast tre (3) veckor innan ombyggnationen/utbyte påbörjas ska Umeå kommuns projektledare informeras. Inför överlämnade från projekt till driftorganisationen kontaktas aktuell projektledare vid Umeå kommun.

OBS! Arbete med eller på en befintlig anläggning får inte påbörjas innan handlingarna är granskade och godkända av ansvarig projektledare. Förfrågan skickas senast tre (3) veckor innan installation av markvärme.

Styrsystem

Umeå kommun tillhandahåller styrsystem för markvärmeanläggningarna.

Relationshandlingar

Relationshandlingar enl anvisningar i Umeå kommuns projekteringsanvisningar Tekniska anvisningar Umeå kommun Fastighet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Driftsättning

Varje anläggning ska inför driftsättning testas både vid nybyggnation och ombyggnation för att säkerställa att för entreprenaden aktuella krav är uppfyllda. Test genomförs i samråd med aktuell projektledare, resultat dokumenteras
och överlämnas i slutdokumentation.

Regler för arbeten

 • Vid akut skada på befintlig anläggning ska felanmälan ske till Umeå kommuns ansvarig för markvärmesystem.
 • Arbeten som ska utföras i rubricerade områden ska vara planerade och i samtliga fall ske i samråd med Umeå kommuns projektledare.
 • Inom område som ska schaktas upp, friläggs berörda slingor genom handschakt efter anvisning från Umeå kommun.
 • Vintertid ska frilagda slingor, matarrör mm omgående täckas med vintermattor, minst 10 cm sand eller dylikt, för att reducera risk för frysning.
 • Vattnet cirkulerar inte hela tiden vid automatdrift och fryser därför på mycket kort tid om slingorna är frilagda.
 • Ansvarig arbetsledare svarar för att frostskyddet finns på plats även efter ordinarie arbetstid. Ansvarig är alltid den som frilagt ledningarna. Om slingorna fryser på grund av att bestämmelserna inte har följts, är ansvarig arbetsledare skyldig att utan anmodan tillse att de ytor som berörts av frysningen hålls snö- och isfria.
 • Ingrepp i slingsystem får endast utföras av Umeå kommun godkänd personal.
 • Det är absolut förbjudet att på egna initiativ göra några som helst ingrepp i en anläggning.
 • Om slingor skadas så att sand eller dylikt kommer in i systemet äventyras funktionen genom att partiklar täpper till i värmeväxlare och ventiler.
 • Skadevållaren kommer att debiteras for rengöring av hela slingsystemet vid varje tillfälle där minsta risk finns att partiklar kommit in i slingorna.
 • Återställande ska ske så att krossgrus eller liknande inte får användas på grund av skaderisk för slingorna.
 • Efter varje omkoppling, ändring eller reparation måste systemet fyllas upp och luftas. Luftning kan i vissa fall ta lång tid att utföra.
  För såväl reparation, vätskepåfyllning och luftning debiteras vållaren eller den som begärt ändring, förbikoppling eller dylikt.
 • Vid höjdjustering av gata eller gångbana ska alltid ansvarigt projekt tillse att slingorna justeras i motsvarande omfattning.
Sidan publicerades