4.1 Park- och naturmark

Personal med grönkompetens

Kontroll bör göras av entreprenörens efterlevnad av att personal har rätt kompetens för arbete med tex plantering, växter, jordar, beskärning. Arbetsledare alternativ minst en i arbetslaget ska vara utbildad landskapsingenjör eller motsvarande.

Skydd av befintliga träd

Arbeten som görs i närhet till trädkronor samt inom träds skyddszon kräver skyddsåtgärder. Skyddszon innefattar ytan närmast trädet och definieras som trädkronans utbredning i marknivå +4 m, se även illustration i 3.3.3 Träd. Upprättad trädskyddsplan ska följas. Om trädskyddsplan saknas ska representant för parken ges tillfälle innan arbetet påbörjas att kontrollera om ytterligare skyddsåtgärder behövs. En avstämning (syn) ska göras med och godkännas av parkens representant när alla skyddsåtgärder är installerade och innan arbeten påbörjas.

Skydd som används vid arbeten inom träds skyddszon tas bort innan slutbesiktning.

Skador på träd som uppkommer i samband med anläggningsskede och grävning ska anmälas till parkens representant. Se även Checklista för åtgärder vid skada på trädrötter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vite för skador på befintliga träd som sparas samt överträdelse av åtgärder för att skydda befintliga träd beräknas enligt vitesmall baserad på värdering enligt internationell standard, Ekonomisk värdering av urbana träd – Alnarpsmodellen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gräs- och ängsytor

Utläggning av odlad grästorv ska göras senast 15 september för att undvika etableringsproblem.

Torv ska fuktighetshållas under utläggningsarbete och vid mellanlagring.

Invasiva arter

Om invasiva arter påträffas ska åtgärder vidtas. Metod för bekämpning av de invasiva arterna anpassas efter platsen och huruvida övrigt ska bevaras eller inte. För mer information se Invasiva arter (länk)

Färdigställandeskötsel samt skötsel under garantitid

Entreprenören ska säkerställa att kontroll av skötsel för vegetation och grönytor görs under färdigställandeskötsel. Under garantitid ska kontroll göras 1–2 gånger per växtsäsong i enlighet med Gator och Parkers dokument; Skötsel under garantitid , 108 kB, öppnas i nytt fönster.. Representant från parken ska bjudas in och medverka vid kontrollerna.

Sidan publicerades