4.4 Arbetsmiljö

Text nedan är till stora delar tagen från arbetsmiljölagen och dess föreskrifter.

Krav och ansvar nedan är Bas-U:s, men ska genomföras i samråd med byggherren.

Utöver det arbetsmiljöansvar som byggherre och Bas-U besitter, råder även arbetsgivarens arbetsmiljöansvar för sina egna medarbetare.

Krav/ansvar arbetsgivare

I egenskap av arbetsgivare har entreprenörer alltid huvudansvaret för arbetsmiljön gällande sina egna medarbetare, vilket innebär att inför och under ett bygg- och anläggningsprojekt regelbundet undersöka, riskbedöma och vidta åtgärder gällande inventerade risker i det ingående arbetet.

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. Varpå en arbetsberedning ska genomföras gällande i första hand arbeten med de 13 särskilda riskerna enligt AFS 1999:3 12 b §. Arbeten som är kritiska eller innefattar något av momenten nedan bör arbetsberedas:

 • är styrande
 • har stor omfattning
 • är tekniskt komplicerade
 • är oprövade
 • är störningskänsliga
 • kräver stora resurser
 • innebär risker ur skyddssynpunkt
 • är viktiga ur samordningssynpunkt

Riskbedömningar och arbetsberedningar klargör för arbetstagarna vilka risker som finns med de egna arbetsuppgifterna. Vilket är nödvändigt för att tydliggöra vad som skall göras för att undvika ohälsa och olycksfall. Arbetsberedningar ska också tillse att arbetsmiljön är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället.

Det är också väsentligt att känna till andra risker som arbetstagaren kan komma i kontakt med i arbetet till exempel olika kemikalier eller andra aktörer. Arbetsgivaren skall omedelbart eller, så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder som riskbedömningar påvisar för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Utöver detta ska arbetsgivaren delge Bas-U de upprättade riskbedömningarna och arbetsberedningarna löpande, så att Bas-U löpande kan uppdatera arbetsmiljöplanen med gällande riskhantering och ge erforderliga arbetstillstånd.

Krav/ansvar Bas-U

Bas-U ansvarar för att samordna arbetet med att förebygga risker för ohälsa och olycksfall på arbetsstället och exempelvis utföra de uppgifter som listas nedan:

 • Vid tillkommande eller omprojektering ska Bas-U kontakta Bas-P för kontroll av relevans för bedrivet eller pågående arbetsmiljöarbete. Eventuell uppdatering av gällande riskbedömningar och arbetsmiljöplan kan vara aktuellt.
  • Se till att de som arbetar inom byggarbetsplatsen till exempel egen personal, konsulter, byggherrens personal och andra som utför arbetsuppgifter får en introduktion där man minst går igenom:
   • de gemensamma ordnings- och skyddsregler som gäller i byggprojektet,
   • aktuella arbetsmiljörisker, riskzoner och arbetsmiljöåtgärder som är genomförda eller planerade.
   • Vad som gäller om det uppstår arbetsmiljörisker som inte är hanterade, och andra relevanta delar ur arbetsmiljöplanen. Även vad det innebär om inte ordnings- och skyddsregler inte följs.
 • BAS-U ska försäkra sig om att de tekniska anordningarna som används är kontrollerade, besiktigade eller provade och godkända enligt gällande regler, samt att förare har tillräcklig kompetens och nödvändiga tillstånd.
 • Samordna moment:
  • där tekniska eller organisatoriska frågor om planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra avgörs och när tidsåtgången för sådana moment beräknas.
  • för att säkerställa att den eller de som bedriver verksamhet på arbetsstället tillämpar dessa regler på ett systematiskt sätt samt följer gällande arbetsmiljöplan.
 • Tillse att:
  • allmänna skyddsanordningar inrättas, underhålls och att allmänna skyddsregler för arbetsstället utfärdas. Att ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa arbeten klargörs.
  • personalutrymmen och sanitära anordningar inrättas på arbetsstället i behövlig omfattning.
  • samordna åtgärder för att kontrollera att byggnads- eller anläggningsarbetet med avseende på arbetsmiljön utförs på ett korrekt sätt.
  • vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att endast behöriga personer ges tillträde till arbetsplatsen.
  • arbetsmiljöplanen finnas anslagen och tillgänglig direkt arbetsplatsen etablerats, och att arbetsmiljöplanen är uppdaterad i förhållande till arbetets framskridande, relevanta risker, eventuella förändringar i arbetsmetoder samt förändringar i hur arbetsmiljöarbetet är organiserat.
  • kopia av förhandsanmälan ska finnas tydligt anslagen på arbetsplatsen, och att den uppdateras regelbundet vid förändringar.
  • Bas-U ska finnas tillgänglig, om Bas-U inte finns tillgänglig ska det tydligt framgå vem som är kontaktperson istället och att denna person kan kontaktas vid alla tidpunkter när arbete pågår.
 • organisera att de som samtidigt, eller i tidsmässig anslutning till varandra, bedriver verksamhet på ett gemensamt arbetsställe, bedriver samråd och gemensamt verkar för att åstadkomma tillfredsställande skyddsförhållanden.
  • Var och en av dem ska se till att den egna verksamheten och anordningarna på det gemensamma arbetsstället inte medför att någon som arbetar där utsätts för risk för ohälsa eller olycksfall.
  • I övrigt samordna, så att arbeten tidsplaneras på det sätt som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall till följd av att olika verksamheter pågår på arbetsstället.
  • De arbetsgivare som bedriver verksamhet eller arbetar på det gemensamma arbetsstället ska följa Bas-U:s anvisningar i fråga om byggnads- eller anläggningsarbete, samt från de som är ansvarig för samordningen av arbetsmiljöfrågor i övriga fall till exempel på det fasta driftstället.
 • Löpande göra avstämningar gällande tidplanen och en eventuell justering av den från ett arbetsmiljöperspektiv. Särskilt gällande planeringen av arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra och när tidsåtgången för sådana arbetsmoment beräknas.
 • Bas-U ska sammanställa och överlämna till byggherren den dokumentation som tagits fram med information om byggnadens eller anläggningens konstruktion, utformning och ingående produkter som kan ha betydelse för framtiden gällande hälsa och säkerhet. Tillse att nödvändiga anpassningar genomförs i förhållande till hur arbetet fortskridit och eventuella förändringar som genomförts under byggandet. Till exempel relationshandlingar som kompletteras med lämplig arbetsmiljöinformation.

Om Bas-U byts ut under projektet ska byggherren se till att uppgifterna gällande arbetsmiljöarbetet överlämnas till den nya Bas-U. Principen gäller även vid byte av handläggare. Överlämningen kan till exempel innehålla följande:

 • Föregående byggarbetsmiljösamordnares arbetsmiljöarbete.
 • Kvarstående arbetsmiljörisker och åtgärdsförslag samt överlämning av skriftliga underlag, där det finns arbetsmiljörisker som inte är uppenbara.
 • Lösningar som valts bort av hänsyn till arbetsmiljön.
 • Hur tillkommande projekteringsunderlag och arbetsmiljöinformation överlämnas till Bas-U, om projekteringen fortsätter.
 • Samordningsbehov och parter.

Styrande författningar

 • Arbetsmiljölagen 1977:1160
 • Arbetsmiljöförordningen 1977:1166
 • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning
 • AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete

Stödjande dokument

 • Arbetsmiljöverkets ADI 539 - Säkrare bygg- och anläggningsarbete
 • Håll Nollan - Riskbedömning i arbetsberedning 2020–10 ver 1.0
 • Sveriges kommuner och landsting - Gatuarbete i tätort
Sidan publicerades