Räcken, grindar, pollare

Allmänt

Krav

För vägräcken i vägmiljön gäller generellt VGU. Räcken på gator med hastighetsbegränsning högre än 60 km/tim ska vara avböjda eller ha deformationszon.

För räcken, grindar, pollare och dylikt på torgytor, i parkmiljö eller liknande ska särskild hänsyn tas till estetik. Utseende, dimension och utformning ska anpassas till platsens och/eller omgivningens övriga gestaltning.

Räcken, staket et cetera ska utformas så att barn inte kan fastna med huvudet.

Räcken, staket et cetera ska tillgänglighetsanpassas.

Riktlinjer

Cykelgrindar eller cykelfållor och andra hinder på gång- och cykelväg ska användas restriktivt. Används cykelgrindar eller cykelfållor bör passagemåttet mellan hindren vara 1,5 meter, överlappning 0,5 meter. Fritt utrymme mellan beläggningskant och hinder minst 1,60 meter.

På trapp- eller broräcken i anslutning till ytor för gångtrafik bör ledstång avslutas en bit utanför trappans sista steg/brons avslut. Ledstångens avslut bör doppas till nollnivå alternativt sänkas mot mark. Ledstänger bör i avslut vinklas utåt/vara avböjda.

Sidansvarig

Thomas Nordlander
thomas.nordlander@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades