Sittmöbler, bord, papperskorgar, dryckesfontän

Allmänt

Krav

Vid placering, val av utrustning gällande utformning och mått ska tillgänglighetskraven enligt Boverkets föreskrifter ALM 2 och HIN 3. i enlighet med nya PBL ska uppfyllas. Vid val av utrustning, placering, förankring och ytbehandling av utrustning ska hänsyn tas till att återkommande skötselmoment som trimning, beskärning, ogräsrensning, krattning, målningsarbete et cetera ska kunna utföras utan problem.

Vid nybyggnation eller större ombyggnation av park, grönytor eller lekplats ska en skötselplan både för skötsel av utrustning upprättas. Där bland annat uppgifter som utrustningslistor med artikelnummer leverantör, monterings­anvisningar, ytbehandling ska uppges.

Riktlinjer

I ytor med gummiasfaltyta undviks nedgjutning av utrustning. Vid nedgjuten av utrustning i gummiasfalt (gäller inte lekutrustning) ska utrustning eller sittytor på möbler kunna bytas utan att riva gummibeläggningen. Montering kan dock ske med lösbartagbar förankring förslagsvis hylsa.

Sittmöbler och bord

Merparten av sittplatserna ska ha ryggstöd och armstöd. Det är också viktigt att skapa förutsättningar för informella sittplatser, på murar och i trappor et cetera som ett komplement till fåtöljer/soffor/bänkar med rygg- och armstöd. Dessa har inga krav på tillgänglighetanpassning.

Sittmöjlighet ska finnas med jämna avstånd för att bland annat underlätta för äldre och funktionshindrade. Intill bänk eller soffa ska en plan, jämn yta med plats för rullstol/rullator finnas. Bänk/soffa bör också vara indragen från gång­banan för att inte utgöra ett hinder för synskadade personer, alternativt placeras i en möbleringszon. Tillräckligt utrymme ska finnas för att man ska kunna komma in med verktyg och rensa ogräs eller städa bakom och under sittmöbler.

Möbler i hårdträ alternativt oljade/miljöskyddsbehandlade trämöbler föreskrivs företrädesvis före målade alternativt laserade möbler, detta på grund av bättre kvalitet/hållbarhet och därmed lägre driftkostnad. Enskilda brädor i sitt­möbler ska enkelt kunna bytas.

Riktlinjer

Sittmöbler bör vara stadiga, finnas med rygg samt armstöd med framkant som går att greppa om. Armstöd bör nå förbi sittytans framkant. Sitsen bör inte luta bakåt.

Höjd och utrymme kring bord bör anpassas för att möjliggöra för exempelvis rullstolsburna att kunna sitta med kring bord. För ”bänkbord” kan utdragen bordsskiva på kortsida möjliggöra användning för rullstolsburen.

Papperskorgar/sopkärl

Underjordsbehållare/nedgrävda sopkärl av typ 500 L är att föredra vid nyprojektering av stadsdelsparker eller stadsdelslekplatser samt andra ytor med hög nyttjandegrad. Gäller dock inte i centrum.

Vid placering av papperskorgar, till exempel nära sittplatser, ska lukt, skadedjur et cetera beaktas. Papperskorgar ska inte finnas på/intill lek och sittytor på närområdeslekplatser.

Papperskorgar/sopkärl ska vara lättåtkomliga för tömning. Papperskorgar med öppning uppåt undviks. De ska vara lätta att öppna för tömning även vintertid. Papperskorgar ska stå stadigt, även vid tömning. De kan gärna ha en vikt i botten. Papperskorgar ska ställas på sockel alternativt sättas på stolpe för att undvika att luckan fryser fast i is, snö eller mark.

Det ska vara lätt att komma intill för person med rullstol, rullator et cetera. Papperskorgar/sopkärl ska därför stå på en jämn, slät yta. Placeringen får inte bli ett hinder för vinterväghållning.

Dryckesfontän

Entreprenören ansvarar för dryckesfontän med tillhörande teknikbrunn, pump, ledningar et cetera fram till över­lämning till parkdriften. Överlämning sker i samband med att dryckesfontänen godkänns i slutbesiktningen och Entreprenörens överlämnande av skötselbeskrivning/monteringsanvisning till Parkdriften. Om slutbesiktning infaller senare än september finns risk för sönderfrysning och en särskild besiktning för fontänanläggningen kan behövas.

Sidansvarig

Carola Rubinsson
carola.rubinsson@umea.se

Revidering: 2019-10-17

Sidan publicerades