en kvinna och en man cyklar

Hållbart resande

Umeå kommun har antagit målsättningen att andelen resor med kollektivtrafik, cykel eller till fots tillsammans ska vara minst 65 procent av alla resor för boende inom Umeå tätort år 2025.

Kommunen arbetar inom en rad olika områden för att öka andelen resor med de hållbara färdsätten; allt från hårda åtgärder, det vill säga förändringar i infrastrukturen, till mjuka åtgärder, såsom beteendepåverkan.

I kommunens arbete för att nå målet är Mobility Management (MM) ett viktigt verktyg genom att främja en överflyttning till hållbara transportmedel såsom gång, cykel och kollektivtrafik. MM är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden, till exempel genom kampanjer, bättre utbud, kommunikationsinsatser, invigningar och testgrupper.

Dessa beteendepåverkansåtgärder är kostnadseffektiva och förbättrar ofta effektiviteten hos de hårda åtgärderna (till exempel nya busslinjer, cykelparkeringar eller gång- och cykelbanor).

Läs mer om hållbara och jämställda arbetsresor

Sidan publicerades www.umea.se/hallbartresande