grön buss, trätak, perrong, gata

Kollektivtrafikprogram

År 2025 ska 65 procent av Umeåbornas resor ske genom kollektivtrafik, cykel eller till fots.

För att nå målet krävs en rad insatser och de hållbara transportslagen – inte minst busstrafiken – blir viktiga. Därför finns nu ett kollektivtrafikprogram, som pekar ut riktningen de kommande åren.

Programmet fick grönt ljus av tekniska nämnden 26 augusti och ska under hösten 2021 beslutas av Umeå kommunfullmäktige. Programmet finns att läsa i sin helhet längre ner på sidan.

Samrådsredogörelse

Från 2018 till 2021 har vi arbetat fram ett förslag till Umeå kommuns första kollektivtrafikprogram. Förslaget har varit ute på samråd under perioden 1 februari till 1 april 2021.

Vi vill nu rikta ett stort tack till dig som har skickat in samrådsyttrande till oss: tack för att du bidragit till att göra kollektivtrafikprogrammet bättre! Vi fick in drygt 30 yttranden och nu har vi gått igenom dessa grundligt. Många av synpunkterna har lett till förändringar i programmet.

Samrådshandlingen skickades ut via e-post till kommunstyrelsen, kommunala nämnder och råd, partier i kommunfullmäktige samt ett urval av kommunala bolag, myndigheter, organisationer, företag och universitet.

Samrådshandlingen låg också ute på kommunens webbplats www.umea.se/kollektivtrafikprogram Länk till annan webbplats.för att nå allmänheten. Annons om samrådet fanns på Umeå kommuns Facebooksida, Instagramsida samt i lokalpress. Samrådet uppmärksammades också på redaktionell plats i lokalmedia.

I samrådsredogörelsen redovisas inkomna synpunkter samt arbetsgruppens svar på dessa. Synpunkterna har sammanfattats och du hittar de fullständiga synpunkterna i tekniska nämndens diarium.

Många har uppmärksammat att målens basår fallit bort. Rätt basår är 2019. Det har även inkommit många synpunkter som inte har direkt koppling till kollektivtrafikprogrammet. Dessa synpunkter har skickats till berörda tjänstemän inom Umeå kommun och andra myndigheter.

Felanmälan

Om du vill göra en felanmälan om något som behöver åtgärdas snarast så rekommenderar vi att du skicka dem till brev@tabussen.nu ifall det gäller själva trafikeringen.

Om din felanmälan rör infrastrukturen i anslutning till kollektivtrafiken gör du felanmälan via www.umea.se/felanmalan

Kollektivtrafikprogram

Sidan publicerades