Elevhälsa

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undan­röja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog, speciallärare eller specialpedagog.

Det generella arbetet kan innebära att elevhälsan

  • samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet
  • bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • arbetar för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna
  • uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar
  • tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete
  • samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan
  • samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård.

Individuellt riktat arbete kan innebära att elevhälsan

  • är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa
  • deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar
  • aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd.
Sidan publicerades www.umea.se/elevhalsa