Elevhälsa i för- och grundskolan

Alla elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa enligt skollagen. Rektor på skolan har det övergripande ansvaret för att leda och samordna det pedagogiska arbetet och elevhälsoarbetet. Pedagogisk personal och elevhälsoteamets kompetenser är alla delaktiga i skolans elevhälsoarbete och har därmed ett gemensamt ansvar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoarbetet ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande, och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsoteam

Varje skola i Umeå kommun har ett lokalt elevhälsoteam, det är rektor som leder teamet och det innefattar nedanstående kompetenser:

  • skolsköterska
  • skolkurator
  • skolläkare
  • specialpedagog/speciallärare
  • skolpsykolog.

Utöver det lokala elevhälsoteamen finns andra kompetenser som arbetar med pedagogiskt stöd och på uppdrag av rektor. Det kan exempelvis vara socialpedagog, studie- och yrkesvägledare och elevkonsulenter. Ungdomar från 13 år kan även vända sig direkt till ungdomsmottagningen.

Kontakt med skolans elevhälsa

Du som elev eller vårdnadshavare kan ta kontakt med mentor, rektor, skolkurator eller skolsköterska på din skola. Det kan variera när elevhälsans peronal är på plats då de vanligtvis arbetar på flera skolor. Kontaktuppgifter finns på din skolas webbplats, se www.skola.umea.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stödteam i förskolan

Elevhälsans stöd till kommunala förskolor består av specialpedagoger, psykolog och logoped som arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Ledorden är delaktighet och tillgänglighet för alla barn i förskolan. Elevhälsans stöd i förskolan sker på uppdrag av rektor.

Elevhälsans uppdrag i skolan

Elevhälsans arbete ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå. Det innebär att insatserna ska riktas till såväl enskilda elever som till grupper av elever och till skolan i dess helhet.

På individnivå är målet att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt, vilket bland annat innebär ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

På grupp- och skolenhetsnivå ska elevhälsoarbetet bidra till en god lärandemiljö och goda och trygga uppväxtvillkor. Det innebär bland annat att elevhälsans medverkan är viktig när det gäller generella frågor om elevernas arbetsmiljö och skolans värdegrund. Det kan exempelvis innebära stöd i skolans elevhälsoarbete mot kränkande behandling, skolans undervisning om tobak, alkohol, andra droger och övrig livsstilsrelaterad ohälsa samt undervisning om jämställdhet, sexualitet, samtycke och relationer.

Läs mer om Elevhälsans uppdrag på Skolverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om tobak, alkohol och drogplan, Umeå gymnasieskola , 267.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsobesök hos skolsköterskan

Skolsköterskan erbjuder alla elever tre hälsobesök under grundskoletiden. Första tillfället är i förskoleklass, därefter i årskurs 4 och 7 samt även vid ett tillfälle under gymnasiets första år. Hälsobesöken genomförs för att fånga upp skolrelaterade svårigheter och för att följa att eleven mår bra och växer som förväntat. Vad som ingår i hälsobesöket kan variera något. Vid besöket får eleven vanligtvis väga och mäta sig samt genomföra en enkel undersökning av ryggen. Vid vissa besök ingår även syn- och hörselundersökning. Under besöket samtalar skolsköterskan och eleven kring frågor som rör trivsel och hälsa, så som trygghet, sömn, matvanor och aktiviteter. Vid hälsobesöken i högstadiet och gymnasiet samtalar man även om alkohol, tobak, droger, sex, kärlek och relationer.

När det är dags för hälsobesök får eleven en inbjudan med information om besöket. I de yngre åldrarna bjuds vårdnadshavare vanligtvis in för att vara med vid besöket. Finns det frågor eller om någon känner sig orolig inför besöket går det alltid bra att ta kontakt med skolsköterskan.

Hälsosamtalet i grundskolan , 117 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsofrågor, förskoleklass , 160.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsofrågor, årskurs 4 , 243 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsofrågor, årskurs 7 , 259.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hälsosamtalet i gymnasieskolan, år 1 (uppdateras inom kort)

Vaccinationer

Utöver hälsobesöken erbjuds elever även de vaccinationer som ingår i det svenska vaccinationsprogrammet för barn. Innan vaccinationer får du som vårdnadshavare svara på frågan om du vill att ditt barn ska vaccineras. När det är dags för vaccination får eleven/vårdnadshavaren en inbjudan med information. I de yngre åldrarna bjuds vårdnadshavare vanligtvis in att delta vid besöket. Finns det frågor eller om någon känner sig orolig inför besöket går det alltid bra att ta kontakt med skolsköterskan.

Nationella vaccinationsprogram - folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolläkaren

Skolläkaren arbetar med skolrelaterade frågor som berör elevens hälsa, lärande och utveckling. Det kan till exempel vara om eleven har medicinska besvär som riskerar att påverka skolgången eller om det finns utmaningar kring till exempel motorik, koncentration eller inlärning. Det kan även gälla frågor om hur eleven växer, om ryggen är sned eller pubertetsutvecklingen. En elev kan bokas in till skolläkaren om skolsköterskan har uppmärksammat att det finns behov av skolläkarens bedömning.

Psykisk ohälsa

Om du som elev mår dåligt på ett sätt som påverkar skolsituationen negativt rekommenderas att du kontaktar din/elevens mentor för att diskutera lämpligt stöd inom skolan. Om det finns behov av att söka ytterligare stöd rekommenderas att ta kontakt via:

Kontaktcenter för barn och unga psykisk hälsa 0-17 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ungdomsmottagning 13-22 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälsocentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om samverkan för hälsa, lärande och trygghet (HLT)

Hjälp att nå målen i skolan

När en elev inte når målen i skolan har skolan tillsammans med elevhälsoteamet ett särskilt ansvar att utreda och förstå vad det kan bero på och hur eleven kan få hjälp. Eleven kan behöva extra anpassningar eller särskilt stöd.

Läs mer om stöd i skolan

Rätt till undervisning på sjukhus

Barn och unga som är inlagda/inskrivna på sjukhus och som är förhindrade att delta i ordinarie skolarbete har rätt till undervisning. Läs mer om Sjukhusskolan

Sidan publicerades