Sjukhusskolan

Barn och unga som är inlagda/inskrivna på sjukhus och som är förhindrade att delta i ordinarie skolarbete har rätt till undervisning. Rätten till undervisning regleras i skollagen, grundskoleförordningen och gymnasieförordningen.

Huvudman för sjukundervisningen är Umeå kommun och sjukhusskolan är organiserad under för-och grundskolans elevhälsa.

Sjukhusskolan i Umeå består av tre enheter:

  • Skola för somatiskt sjuka barn, belägen på Norrlands Universitetssjukhus i anslutning till barnavdelningar och lekterapi.
  • Skola på BUP (barnpsykiatrisk slutenvård), belägen i BUP:s lokaler på Umedalen.
  • Skola på Barn- och ungdomshabiliteringen, belägen på Ålidhem.

Skolornas upptagningsområde är Norra Sjukvårdsdistriktet (Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Norrbotten).

Skolan bedrivs i Regionen Västerbottens lokaler.

Det är elevens ordinarie skola som har huvudansvaret för elevens skolgång. Sjukhusskolan är ett komplement och hjälper till med planering och undervisning under elevens sjukhusvistelse/utredningstid.

Sjukhusskolan vill

  • fungera som en länk mellan elev och ordinarie skola
  • ge trygghet och bidra till tillfrisknandet
  • minska elevens eventuella oro inför den fortsatta skolgången
  • ge eleven en chans att få kontinuitet i inlärningen
  • anpassa undervisningen efter elevens behov, förmåga och mående.

Kontakt

Susanne Grönlund
BUP
090-785 24 75
susanne.gronlund@umea.se

Ingrid Olsson
soma
090-785 03 22
ingrid.olsson@umea.se

Karin Svensson
soma
090-785 03 22
karin.svensson@umea.se

Fredrik Norman
soma
073-432 11 80
fredrik.norman@umea.se

Sidan publicerades