Areor - Bruttoarea, byggnadsarea, öppenarea

Inom bygglovsprövningen och i detaljplaner används nedanstående areabegrepp, här följer en kort förklaring om vad de innebär.

Boarea, biarea och liknande begrepp används aldrig för att beskriva en byggrätt (hur stor din byggnad får vara på fastigheten) eller inom bygglovsprövningen.

Med mätvärt utrymme menas ett rum som har en rumshöjd som är 190 centimeter eller mer och som går att vistas i.

Bruttoarea

Bruttoarea förkortas BTA.

Bruttoarea är den mätvärda arean av en våning, våningsplan eller ett entresolplan. Man räknar alltså in alla våningar och våningsplan i en byggnad, även källare.

Bruttoarean begränsas av byggnadens ytterväggar eller entresolplanets framkant. Även invändiga trappor och ramper räknas in, samt öppningar vid trapp som högst är 30 procent större än trappens area. Övriga öppningar är öppen area.

Utrymmen som inte definieras som mätvärda tas inte med i beräkningen.

Schematisk bild över en byggnad i genomskärning som visar vad som är bruttoarea

I utrymmen där delar av våningen har en rumshöjd över 190 centimeter samt delar understigande 190 centimeter beräknas bruttoarean enligt illustration nedan.

Byggnadsarea

Byggnadsarea förkortas BYA.

Byggnadsarea är den area som byggnaden tar upp på marken. Antalet våningar spelar ingen roll.

Det är ytterväggarnas eller byggnadsdelens utsida som räknas in i byggnadsarean, ej grundkonstruktionen.

Följande räknas normalt inte in

  • Normalt takutsprång (~ 50 centimeter)
  • Yttertrappa vid entré
  • Mindre skärmtak i anslutning till entré
  • Balkonger/uteplatser över fem meter från marknivån
  • Byggnadsdelar som inte eller obetydligt når över marknivån exempelvis ljusschakt, källaryttertrappa

Öppenarea

Öppenarea förkortas OPA.

Arean under ett tak som är gjort för vistelse eller förvaring och som har helt eller delvis öppna sidor, dock mer öppna än slutna sidor. Även omfattande takutsprång räknas in i öppenarea.

Öppenarea ingår även i byggnadsarean såvida inte arean utgör något av undantagen.

Exempel på areor som är öppenarea

  • Carport
  • Skärmtak
  • Arean under en balkong som ligger närmare marken än 5 meter
Sidan publicerades