Tillgänglighet

Tillgänglighet och användbarhet är begrepp som används för att beskriva hur byggnader och tomter ska vara utformade för att de ska vara tillgängliga och användbara för alla, inklusive för personer med nedsatt rörelse- och orienterings­förmåga.

Syfte med reglerna om tillgänglighet är att så många som möjligt ska kunna delta i samhället på lika villkor. Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska kunna använda den byggda miljön.

Kraven som ställs är samhällets minimikrav och det är naturligtvis tillåtet och möjligt att bygga bättre än vad minimi­kraven i reglerna anger.

Vilka byggnader/lokaler omfattas?

Grundregeln är att alla tomter, byggnader och lokaler ska vara tillgängliga och fullt användbara av alla, men det finns vissa undantag:

  • Fritidshus och tillhörande komplementbyggnader
  • Arbetslokaler om det är obefogad att göra lokalerna tillgängliga med hänsyn till verksamhetens art. Tillhörande kontor, besöksutrymmen med mera ska dock uppfylla kraven.

Vilka regelverk gäller?

FN-konventionen

Sverige är juridiskt bunden av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. De svenska lagarna bygger på konventionen.

Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggfördordningen (PBF) och Boverkets Byggregler (BBR)

De lagar och regelverk som ställer krav på tillgänglighet är Plan- och bygglagen (PBL), Plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets Byggregler (BBR). PBL och PBF ställer de övergripande kraven medan BBR reglerar mer på detaljnivå genom tillämpningsföreskrifter till lagen och förordningen.

För att uppfylla de krav som ställs i föreskriften kan man följa de standarder som BBR hänvisar till, exempelvis Svensk Standard, SS 91 42 21:2006, som visar exempel på dimensionerande tillgänglighetsmått för bostäder.

För att få tillgång till standarden måste du köpa den av Swedish Standards Institute, SIS, eller se om den finns att låna på ditt bibliotek.

Bygglovsalliansen har tagit fram en folder som baseras på SS 91 42 21:2006 där de mest vanliga bostadsfunktionerna med tillhörande mått finns. Foldern är anpassad till kraven på ett en- eller tvåbostadshus men många delar går även att tillämpa på de enskilda bostadslägenheterna i ett flerbostadshus. Läs tillgänlighetsfoldern , 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf).

Enkelt avhjälpta hinder, HIN, och tillgänglighet på allmänna platser, ALM

Enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmän­heten har tillträde och på allmänna platser, ska enkelt avhjälpa hinder åtgärdas. Reglerna gäller retroaktivt. Vid anläggandet av nya allmänna platser och områden ska de göras tillgängliga och användbara. Det gäller exempelvis gator, torg, parker, fritidsområden och friluftsbad.

Hur bedöms tillgängligheten i bygglovsprövningen och byggskedet?

I bygglovet prövas förutsättningarna för att tomten och byggnaden ska bli tillgängliga när det väl är färdigbyggt. Parkeringar, gångstråk, entréer, hissar, nivåskillnader och rumsutformning är några av de saker som prövas i bygglovet.

På det tekniska samrådet och i startbeskedet prövas tekniska installationer, inredning och annan utrustning som krävs för att uppfylla tillgängligheten samt de kontroller som ska göras för att verifiera att tillgängligheten uppfylls i färdig byggnad.

Den slutliga uppföljningen av tillgängligheten görs på slutsamrådet och i slutbeskedet. Är alla kontroller utförda och byggnadsnämnden inte ser några uppenbara brister ges ett slutbesked.

Sidan publicerades