En skidåkare åker på snö över ett fruset hav. I bakgrunden syns lite träd från en strandkant i närheten.

Naturreservatet Strömbäck-Kont är välbesökt både på sommaren och vintern. Nu stärker kommunen skyddet i området med en ny skötselplan.

Skyddet stärks för naturreservatet Strömbäck-Kont

Invasiva arter ska bekämpas, vitryggig hackspett gynnas och båtarna får hastighetsbegränsningar. Det är några av nyheterna när kommunen beslutar om nya föreskrifter och en ny skötselplan för det populära naturreservatet Strömbäck-Kont.

– Området är välbesökt, både vinter- och sommartid. Det är allt ifrån fågelskådning till sol och bad. Naturvärdena är höga både på land och i vattnet, säger Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun.

I december beslutade kommunstyrelsen om föreskrifter och skötselplan för Strömbäck-Konts naturreservat. Därmed tar kommunen under året också över tillsynen av det populära naturområdet som hittills har förvaltats av Länsstyrelsen.

Bekämpa invasiva arter

Med de nya föreskrifterna stärks skyddet av området. En av nyheterna är att det blir möjligt att ta bort invasiva växter och jaga invasiva djurarter.

– Idag finns det till exempel vresros, lupiner och mink som hotar naturvärdena på sikt. Att vi får möjlighet att bekämpa dem är en viktig modernisering av föreskrifterna, säger Marlene Olsson

Max sju knop

Den största förändringen i föreskrifterna är den hastighetsbegränsning på sju knop som införs i hela reservatet för till exempel båtar och vattenskotrar.

– Det är lätt att glömma bort hur det marina livet påverkas av båtlivet. Med hastighetsbegränsningen minskar vågsvallet som påverkar bottnarna och undervattensvegetationen negativt. De är viktiga uppväxtområden för bland annat gädda och abborre, säger Marlene Olsson

Strandäng

Naturreservatet Strömbäck-Kont har många miljöer med höga naturvärden. Här syns exempel på en naturlig strandäng som kan vara väldigt artrik.

Efterliknar en skogsbrand

I området planerar kommunen också att göra åtgärder som gynnar den vitryggiga hackspetten. Det kan till exempel handla om att gallra gran, skapa högstubbar av lövved eller att ringbarka träd.

– I vissa områden, till exempel Flakaskär, där skogsbrand tidigare var ett naturligt inslag, kommer vi även att göra så kallade brandefterliknande åtgärder. Det innebär att träden skadas eller dödas så att det utvecklas liknande naturvärden som liknar dem som uppstår vid en brand, förklarar Marlene Olsson.

Det är fortsatt förbjudet att elda någon annanstans än vid någon av områdets grillplatser. För att fler ska få utrymme i det populära området byggs fler rastplatser med möjlighet att göra upp eld. Under 2024 byts också två toaletter ut vid Verksundet och vid Tjuvvarpet.

Hällmarksskog med tallar och berghällar

Hällmarksskog på Flakaskär. I en hällmarksskog är tallarna ofta smala och krokiga. De har utvecklats under lång tid och då börjar de utveckla platt krona.

Sidan publicerades