Vatten som slår mot klipporna i Kont.

Strömbäck–Kont naturreservat

Naturen i naturreservatet Strömbäck–Kont är ett resultat av inlandsis och hav och därför är floran här den mest artrika efter Västerbottenskusten. I området finns ett flertag grill- och rastplatser. Runt Kont är vägen så väl preparerad att man tar sig fram även med rullstol. Längs slingan kan man uppleva det mesta reservatet har att erbjuda. Många andra stigar finns också i området.

I östra sidan av Våtöberget finns en liten, slipad strandgrotta. Du når grottan enklast från vandringleden från Strömbäck där den passerar förbi Hästhagen.

Artrik flora och rikt djurliv

Floran i området är artrik. Vidögerns orörda granskog är unik och djurlivet är rikt. Här finns älg, rådjur, grävling och hermelin. Vid Strömbäck finns bäver och bisam.

På försommaren sjunger näktergal, rosenfink, järnsparv och gärdsmyg. Du kan också få se fiskgjuse och bivråk jaga. I tjärnar och vikar simmar blåsand, skäggdopping och svarthadedopping.

Mångtusenårig historia

Naturen i Strömbäck-Kont är ett resultat av inlandsis och hav. Långsmala uddar i nord-sydlig riktning är formade av inlandsisen. Rundslipade räfflade berghällar visar den avsmältande inlandsisens rörelse mot söder.

Uddarna och den snabba landhöjningen (8 millimeter per år) har format många intressanta vikar. Vissa av dem är vare sig havsvik eller insjö utan något mitt emellan. Hatten är en havsvik där du kan spå väder. Tränger vattnet in genom Verksundet är det lågtryck och havet stiger. Rinner vattnet ut ur sundet är det högtryck och havsnivån sjunker.

Bygden kring Strömbäck–Kont har en tretusenårig historia. Nära Sörböle, 5 kilometer västerut, finns jättelika gravrösen från bronsåldern och de flesta byarna finns på kartor från 1500-talet.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Strömbäck–Kont. Tänk på att det inte är tillåtet att

 • störa djurlivet, exempelvis närgången fotografering av fågelbo
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser
 • ställa upp husvagn, campingvagn eller motsvarande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö eller skada vegitationen i övrigt, exempelvis genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • tälta mer än ett dygn
 • ankra eller förtöja båt mer än ett dygn annat än på anvisad plats
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument med mera
 • bedriva störande sportskytte, exempelvis lerduveskytte.

Ny skötselplan för Strömbäck–Kont

Strömbäck–Konts naturreservat bildades av länsstyrelsen 1978 och utökades 2000 av Umeå kommun. Strömbäck–Kont är ett kommunalt reservat, men länsstyrelsen som beslutsmyndighet är operativ förvaltare.

Revideringen innebär att kommunen även övertar den operativa tillsynen från länsstyrelsen. Området är mosaikartat med både höga skogliga värden som marina värden med höga naturvärden. Området är välbesökt både vinter- och sommartid och populära aktiviteter är strandbad, löpning, fågelskådning och rekreation. Sedan 2017 har arbetet med ett nytt reservats beslut och skötselplan pågått som innebär förändringar i reservatet.

Naturvårdsbränning för ökad biologisk mångfald

Umeå kommun har beviljats 500 000 kronor i EU-medel till naturvårdsbränning och lövgynnade åtgärder. Halvön Granskär i Strömbäck-Kont kommer under 2024-2028 att naturvårdsbrännas för att öka den biologiska mångfalden. Samråd kommer hållas under våren 2023 med boende i reservatet och Strömbäck och andra berörda, eftersom området är välbesökt och det finns också hästhagar i reservatet. Det är ännu osäkert när bränningen kommer att ske men troligen inte före 2024. På grund av vädret behövs en kort framförhållning, det måste nämligen vara rejält torrt i markerna för att naturvårdsbränningen ska lyckas.

Sidan publicerades www.umea.se/strombackkont