Prioritering av detaljplaner

I Umeå kommun finns en kö med detaljplaner som väntar på beslut. Kön hanteras genom en prioriteringsordning. Det ger ger Umeå kommun en möjlighet att prioritera upp projekt som bidrar till en hållbar tillväxt och stadsutveckling, till exempel projekt som är av stort allmänt intresse och projekt som underlättar eller skapar incitament för en fortsatt utveckling i ett område.

Prioriteringen sker två gånger per år och görs av en projektgrupp bestående av representation från Detaljplanering, Övergripande planering, Mark- och exploatering, Teknik och fastighetsförvaltningen samt stadsarkitekt.

Detaljplanerna sorteras först i olika katergorier. Sedan görs ytterligare en prioritering inom respektive kategori. De olika kategorierna och andel resurser som ska läggas är:

Precisering

Planer där minst 800 bostadsenheter tillskapas. I huvudsak förtätningsplaner eller nya stadsdelar som ansluter till befintlig bebyggelse.

Prioriteringsgrunder

 • Planer som bidrar till blandstaden genom funktionsintegration
 • Planer med ett innehåll som utformas i kvartersstruktur
 • Planer som bidrar till blandstaden genom ett tillskott av en boendeform* som saknas i området
 • Planer med hög grad av genomförbarhet
 • Planer med tät bebyggelse inom stomnätets influensområde med särskilt fokus på omvandling till stadsgator
 • Planer som understödjer befintligt utbud och service eller tillskapar nytt utbud och service på platser där det saknas
 • Planer med särskild hållbarhetsprofil
 • Planer som knyter samman isolerad bebyggelse med övrig tätortsbebyggelse

Precisering

Förtätningsplaner inom centrumfyrkanten. Avser planförslag innehållandes såväl bostäder som verksamheter, vilket i det här fallet innebär handel, hotell, hantverk/småindustri, idrott, kultur osv.

Prioriteringsgrunder

 • Planer som bidrar till blandstaden genom funktionsintegration
 • Planer med ett innehåll som utformas som kvartersstad
 • Planer som bidrar till blandstaden genom att andelen bostäder ökar, och/eller tillskott av en boendeform som saknas i området
 • Planer med hög grad av genomförbarhet
 • Planer med särskild hållbarhetsprofil

Precisering

Förtätningsplaner inom Umeå tätortsgräns. Avser planförslag innehållandes såväl bostäder som verksamheter, vilket i det här fallet innebär handel, hotell, hantverk/småindustri, idrott, kultur osv.

Prioriteringsgrunder

 • Planer som bidrar till blandstaden genom funktionsintegration
 • Planer med ett innehåll som utformas i kvartersstruktur
 • Planer som bidrar till blandstaden genom ett tillskott av en boendeform som saknas i området
 • Planer med hög grad av genomförbarhet
 • Planer med tät bebyggelse inom stomnätets influensområde med särskilt fokus på omvandling till stadsgator
 • Planer som understödjer befintligt utbud och service eller tillskapar nytt utbud och service på platser där det saknas
 • Planer med särskild hållbarhetsprofil
 • Planer som knyter samman isolerad bebyggelse med övrig tätortsbebyggelse
 • Planer som skapar förutsättningar för effektiv användning av infrastruktur genom möjlighet att bygga vidare på eller nyttja befintlig infrastruktur

Precisering

Förtätningsplaner inom kommundelarnas övriga tätorter. Avser planförslag innehållandes såväl bostäder som verksamheter, vilket i det här fallet innebär handel, hotell, hantverk/småindustri, idrott, kultur osv.

Prioriteringsgrunder

 • Planer som bidrar till blandstaden* genom funktionsintegration
 • Planer med ett innehåll som utformas i kvartersstruktur
 • Planer som möjliggör ett tillskott av en boendeform som saknas i området
 • Planer med hög grad av genomförbarhet
 • Planer inom kollektivtrafikens influensområde
 • Planer som understödjer befintligt utbud och service eller tillskapar nytt utbud och service på platser där det saknas
 • Planer med särskild hållbarhetsprofil
 • Planer som knyter samman isolerad bebyggelse med övrig tätortsbebyggelse
 • Planer som skapar förutsättningar för effektiv användning av infrastruktur genom möjlighet att bygga vidare på eller nyttja befintlig infrastruktur

Precisering

Avser planer utanför tätort som innehåller i huvudsak småhusbebyggelse, radhus, kedjehus eller motsvarande boendeform. Planerna ska innehålla minst 10 bostadsenheter.

Prioriteringsgrunder

 • Planer med hög grad av genomförbarhet
 • Planer inom kollektivtrafikens influensområde
 • Planer som understödjer befintligt utbud och service eller tillskapar nytt utbud och service på platser där det saknas
 • Planer med särskild hållbarhetsprofil
 • Planer som knyter samman isolerad bebyggelse med övrig bebyggelse
 • Planer som skapar förutsättningar för effektiv användning av infrastruktur genom möjlighet att bygga vidare på eller nyttja befintlig infrastruktur
 • Planer som tillskapar bebyggelse i byar längs kollektivtrafikförsörjda stråk
 • Småhusplaner som även innehåller inslag av flerbostadshus exempelvis seniorboende prioriteras före rena småhusplaner

Precisering

Planer innehållandes ett fåtal eller inga nya bostadsenheter. Det kan handla om t. ex. nya byggrätter för ett fåtal småhus, gårdshus inom befintligt kvarter eller ändring av detaljplan för att möjliggöra om- eller tillbyggnad av befintlig byggnad eller anläggning.

Prioriteringsgrunder

 • Planer som tillskapar bebyggelse i byar längs kollektivtrafikförsörjda stråk
 • Planer med särskild hållbarhetsprofil
 • Planer som skapar förutsättningar för effektiv användning av infrastruktur genom möjlighet att bygga vidare på eller nyttja befintlig infrastruktur

Precisering

Omfattar i första hand planer med industri- och logistikändamål. Förädling, omvandling och utökande av befintliga eller etablering av nya verksamhetsområden.

Prioriteringsgrunder

 • Planer med tillgång till kollektivtrafik
 • Planer med hög grad av genomförbarhet
 • Planer med en hållbarhetsprofil
 • Planer som förhåller sig till beslutade eller genomförda investeringar i infrastruktur, gata, VA
 • Planer med innehåll som tillskapar stort antal arbetstillfällen

Precisering

Planer som är av samhällsnytta och innehåller samhällsviktiga funktioner. De funktioner som avses i detta sammanhang beskrivs under rubriken begreppsförklaringar.

Prioriteringsgrunder

 • Kommunen prioriterar vid behov upp projekt inom denna kategori för att möjliggöra för en hållbar befolkningstillväxt

Mer information

Sidan publicerades