Planområde markerat med röd streckad linje

Planområde markerat med röd streckad linje

Balder 8

Bostäder

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för till- och påbyggnad av existerande byggnad för bostäder.

Syftet är också att värna om berörda stadsrummen och en ändamålsenlig hantering av kvarterets inre rumslighet. Planen syftar också till att säkerställa friytor och parkeringsytor.

Diarienummer BN-2015/1404

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2015-09-23. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsprövning - Aktuellt skede

Beslut om planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-12-12. Protokollet lämnas ut på begäran.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades