Brage 8

Syftet med planarbetet är att inom området pröva planmässiga förutsättningar för parkering, verksamheter och bostäder. Syftet är också utreda förutsättningar för säkerställande av såväl rättigheter som tillgänglighet till Renmarksbäcken som passerar inom kvarteret.

Diarienummer BN-2015/00307

Beslut om planläggning togs av byggnadsnämnden 2018-12-12. Protokollet lämnas ut på begäran.

Behovsbedömningen är anslagen 2016-10-13 - 2016-11-03.

Handlingar

Beslut om fortsatt planläggning - Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade 2016-12-14 om fortsatt plan­läggning av fastigheten Brage 7, numera Brage 8. Protokoll lämnas ut på begäran.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades