Tjädern 2

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för förtätning inom befintliga fastigheter för bostadsändamål. Ett ytterligare syfte är att säkerställa befintlig bebyggelses kulturvärden.

Diarienummer BN-2021/01360

Beslut om att inleda planläggning togs av byggnadsnämnden 2015-05-28.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen är anslagen 2018-05-04 – 2018-05-25.

Handlingar

Samråd - Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplaneförslaget är ute på samråd från 2021-06-11 till 2021-07-02.

Planbeskrivning och plankarta

Handlingar

Lämna dina synpunkter

Under samrådsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast 2 juli 2021.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades