Guldskrinet 1 och del av Stadsliden 2:2

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder med inslag av verksamheter. Planförslaget ska utgå från ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i den nya översiktsplanen.

Detaljplanen syftar även till att säkerställa en bebyggelsestruktur som är stadsmässig och med en skala anpassad till omgivande bebyggelse och offentliga rum.

Detaljplanen syftar också till att säkerställa hållbar dagvattenhantering, goda ljud och ljusförhållanden för nya bostäder, en stadsmässig utformning mot omgivande gator som ger liv åt det offentliga rummet och allmän tillgänglighet till Gamliaskogen.

Diarienummer BN-2021/01166 (tidigare PLA 11-13)

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2011-11-23. Protokollet lämnas ut på begäran.

Undersökning av betydande miljöpåverkan – Aktuellt skede

Anslagen 2021-10-06 till och med 2021-10-27.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.Text

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades