Planområde markerat med röd streckad linje

Planområde markerat med röd streckad linje

Fjällsippan 3 med flera

Bostäder och handel

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för fler bostäder med inslag av handel.

Diarienummer BN-2018/02459

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2019-03-13. Protokollet lämnas ut på begäran.

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

Undersökning av miljöpåverkan anslagen 2020-10-19 – 2020-11-10.

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades