Holmsund 4:66

Syfte med planen

Preliminärt syfte är att pröva förutsättningarna för tillfällig vistelse, kontor och viss del bostäder inom fastigheten.

Särskild hänsyn ska tas till befintlig bebyggelses kulturhistoriska värden och det faktum att de även är utpekade som en del av riksintresset för kulturmiljövård (AC7 Västerbacken-Holmsund).

Hänsyn ska även tas till befintliga verksamheter. Ett genomförande av framtida detaljplan får inte förhindra eller försvåra ett fullt utnyttjande av hamnen.

Diarienummer BN-2020/00233

Planbesked - Aktuellt skede

Beslut om att påbörja planläggning togs av byggnadsnämnden 2020-09-15. Protokollet lämnas ut på begäran.

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljöbedömningsförordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framförallt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Förslaget till detaljplan är inte antaget ännu. Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades