Nyskogen 1:1 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för en fortsatt utveckling av Dåva industriområde genom att möjliggöra mer verksamhets- och industrimark.

Syftet är också att skapa goda trafikanslutningar och dagvattenhantering samt ta hänsyn till Tavelån och dess när­liggande rekreationsområde.

Sedan 2022-03-23 inkluderar detaljplanen även fastigheten Nyskogen 1:1 i norr förutom Anumark 1:20 i norr och öster.

Diarienummer BN-2021/00175

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-05-19.

Protokollsutdrag

Inriktningsbeslut – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade om att utöka planområdet 2022-03-23.

Byggnadsnämnden beslutar att utöka planområdet till att även inkludera fastigheten Nyskogen 1:1 i norr och Anumark 1:20 i norr och öster.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/nyskogen11