Sävar 61:1 – Resecentrum

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för utveckling av ett resecentrum längs med Norrbotniabanan i Sävar. Planen ska även skapa goda förutsättningar för gång-, cykel- och kollektivtrafik­kopplingar. Syftet är också att pröva möjligheten att samlokalisera Regionens vårdcentral med resecentrum.

Diarienummer BN-2020/00724

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2020-06-17.

Protokollsutdrag

Inriktningsbeslut – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutar att dela upp detaljplanen för resecentrum i två detaljplaner.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/savar611resecentrum