Sävar 4:40 med flera

Syftet med detaljplanen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för bostäder samt centrumverksamhet.

Diarienummer BN-2017/02023

Byggnadsnämnden beslutade 2018-06-13 om att inleda planläggning av fastigheterna Sävar 4:40, Sävar 11:17 och del av Sävar 66:1.

Protokollsutdrag

Behovsbedömningen anslagen 2019-02-28 – 2019-03-22.

Handlingar

Samråd – Aktuellt skede

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Detaljplanen var på samråd till och med 2019-03-22. Samrådsredogörelse lämnas på begäran.

Planbeskrivning och plankarta

Utredningar och andra handlingar

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/savar440