Del av Umeå 4:3 med flera

Preliminärt syfte med planen är att skapa planmässiga förutsättningar för en fortsatt utveckling av Sandbäcken med verksamheter, kontor, handel och centrum. Planen syftar även till att skapa en hållbar infrastruktur och en god trafik­anslutning till planområdet för att hantera den ökade trafikmängd som planförslaget innebär. Inom området är det i dag inte möjligt att planlägga för bostäder, däremot ska planförslaget och den övergripande strukturen möjliggöra för bostäder på sikt för att samspela med den framtida utvecklingen av I20-området. Planförslaget ska ge goda förutsättningar för dagvattenhantering för att hantera den dagvattenproblematik som finns i Djupbäcken och Sandbäcken. Planförslaget ska även hantera den gröna korridor som kopplar ihop I20-skogen och Stadsliden.

Diarienummer BN-2021/01632

Planbesked – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2021-11-17.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/umea43