Röbäck 30:60 med flera – Röbäcksliden

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för en ny stadsdel med en blandning av olika bostadstyper och möjligheter till nya etableringar av service och verksamheter i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Röbäck. Bostadsvolym för att nå 100 procent kollektivtrafiktäckning ska uppnås men en stor andel kan vara mindre småhustomter.

Syftet är också att få till ett bra samspel mellan ny bebyggelse och landskapet samt befintlig anslutande bebyggelse­områden. Det är även viktigt att få till kvalitetsskapande utblickar över slättlandskapet tillsammans med naturliknande parkområden och dagvattenhantering. Stärka de hållbara färdsätten och bygga ut kollektivtrafiken. Syftet är också att möjliggöra flerbostadshus för att säkerställa underlag för en god kollektivtrafikförsörjning. Bebyggelseområdet ska anpassas och ansluta på landskapsmässigt bra sätt till Röbäcks bostadsområde och Skravelsjö. Det är även viktigt att bebyggelsen och infrastrukturen tar hänsyn till kulturmiljö och naturvärden inom planområdet.

Diarienummer BN-2021/02060

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2022-01-26.

Protokollsutdrag

Inriktningsbeslut – Aktuellt skede

Byggnadsnämnden beslutade 2022-02-23 om att fortsätta redan inledd planläggning med följande inriktningsbeslut:

  • Vid uppstart av planläggningen kommer ett antal större utredningar att behöva tas fram och samordning av dessa behöver därefter göras för att sätta ramarna för det efterföljande detaljplanarbetet. En redovisning av slutsatserna av genomförda utredningar och ställningstaganden för fortsatt arbete ska göras till byggnadsnämnden innan efterföljande detaljplaneläggning påbörjas.

Protokollsutdrag

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/roback3060