Flurkmark, Brunnsvägen

Flurkmark är en jordbruksby cirka 20 kilometer nordväst om Umeå. I Flurkmarks västra del på södra sidan av väg 635 finns ett bostadsområde med några tomter kvar, bostadsområdet utgörs av en skogsbevuxen norrsluttning.

I detta område finns nu två småhustomter kvar. Om tomten ni söker inte finns med i listan nedan så betyder det att den är reserverad och håller på att söka bygglov.

Tomtinformation

  • Tomterna fördelas genom "först till kvarn"-principen.
  • Tomtpris: 25 000 kronor per tomt.
  • Tomtyta: cirka 800–1 000 kvadratmeter.
  • Tomterna säljs med byggnadsplikt till rabatterat pris.
  • Förutom tomtpriset tillkommer anslutningsavgifter exempelvis för VA, uppvärmning, el och bredband.
  • Tomterna har andel i gemensamhetsanläggning gällande väg, park, lekplats med mera. Årsavgift för varje tomt meddelas av Flurkmark västra samfällighetsförening.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Reservation av småhustomter

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen för området är antagen 1981 och medger bebyggelse med friliggande villor. Bostadshuset får byggas i en våning till en högsta höjd av 4,5 meter med en taklutning på högst 27 grader.

De flesta tomter är lämpliga för hus med sluttningsvåning. Med hänsyn till terrängens lutning och norrläge har en illustrationsplan utarbetats som visar lämplig hustyp och husplacering på respektive tomt. Där terrängens lutning så medger får sluttningsvåning uppföras.

Huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns. Garage- och förrådsbyggnad får placeras två meter från gränsen.

Gator och grönområden sköts av fastighetsägarna inom området genom en samfällighetsförening.

Markförhållanden

Marken består i huvudsak av morän. Närmast marknivån är moränen omlagrad (svallad) och av sandig grusig typ. Berg förekommer i viss utsträckning inom aktuella grundläggningsdjup (0,3 meter).

En grundundersökning av den enskilda fastigheten kan komma att krävas i samband med bygganmälan. Undersökningen bekostas av köparen och säljaren lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader. Att bygga under vintern kan innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta bygglovsavdelningen som kan ge information inför planerade vinterbyggen.

Reservera en tomt

I e-tjänsten kan du lämna in en reservationsansökan på en kommunal småhustomt.

Observera att denna gäller endast för Flurkmark.

Sidan publicerades