Flygfoto Botsmark

Botsmark, Åkerviksvägen

Botsmark ligger fem mil norr om Umeå. Där bor du barnvänligt och nära naturen i en by som erbjuder matbutik, rikt föreningsliv i form av jaktskytteklubb, slöjdförening, sport och bygdegård, samt ett tjugotal företag.

Om tomten ni söker inte finns med i listan nedan så betyder det att den är reserverad och kunden håller på att söka bygglov. Det är först då kunden fått bygglov beviljat och tomten ska börja byggas som den i nästa steg säljs. Om
kunden får avslag på sin bygglovsansökan läggs tomten tillbaka i listan nedan för någon annan att reservera den.

Tomtinformation

  • Tomterna fördelas genom "först till kvarn"-principen.
  • Tomtpris: 20 000 kronor per tomt
  • Tomtyta: 890–980 kvadratmeter
  • Tomterna säljs med byggnadsplikt till rabatterat pris.
  • Förutom tomtpriset tillkommer anslutningsavgifter exempelvis för VA, uppvärmning, el och bredband.
    Byn har en egen bredbandsförening.
  • Tomterna har andel i gemensamhetsanläggning gällande väg, park, lekplats med mera. Årsavgift för varje
    tomt meddelas av Åkerviksvägens samfällighetsförening.

Villkor

Umeå kommun fördelar villatomter till privatpersoner för eget behov av permanentboende för att förhindra köp i spekulationssyfte. Därför gäller ett antal villkor både för anmälan och tomtreservationen vad gäller medsökande, lämnade uppgifter, tomtreservation, köpeavtal med mera.

Reservation av småhustomter

Vad säger detaljplanen?

Detaljplanen för området är antagen 1974 och medger fristående hus i en våning där vinden får inredas. Bostadshuset får ej vara högre än 4,5 meter och garage eller förråd får inte vara högre än 2,8 meter. Bostadshuset får inte uppta mer än 150 kvadratmeter och garage eller förråd får tillsammans inte överstiga 50 kvadratmeter. Taklutningen begränsas till maximalt 38 grader.

Gator, grönområden och lekplats sköts av fastighetsägarna i kvarteret genom en samfällighetsförening.

Markförhållanden

Inga geotekniska undersökningar är gjorda i området. En grundundersökning av den enskilda fastigheten kan därför komma att krävas i samband med bygganmälan. Undersökningen bekostas av köparen och säljaren lämnar inga bidrag till eventuella extraordinära grundläggningskostnader.

Att bygga under vintern kan innebära olägenheter och merkostnader. Kontakta bygglovsavdelningen som kan ge information inför planerade vinterbyggen.

Reservera en tomt

I denna e-tjänst "Reservera en kommunal villatomt" kan du lämna in en reservationsansökan på en kommunal villatomt.

Observera att denna gäller endast för Botsmark.

Sidan publicerades