Träd som speglar sig i vatten.

Vattenuttag

Vattenuttag innebär att man leder bort yt- eller grundvatten. Vattenuttag sker främst för dricksvattenförsörjning men även för bevattning, konstsnötillverkning, industriprocesser och utvinning av värme eller kyla samt i skadeförebyggande och skadeavhjälpande syfte. Om värme/kyla utvinns i ett slutet system med värmepump så räknas det inte som ett vattenuttag.

I Umeå kommun är det Miljö- och hälsoskydd på kommunen som är tillsynsmyndighet över tillstånds- och anmälningspliktiga vattenuttag. Detta innebär att vi kontrollerar att bestämmelserna i miljöbalken och de villkor och krav som är beslutade för verksamheten följs. Vi arbetar även förebyggande med rådgivning, information och riktade insatser.

Ytvattenuttag

Bortledande av ytvatten kräver oftast tillstånd från Mark- och miljödomstolen. För mindre uttag kan en anmälan till Miljö- och hälsoskydd vara tillräcklig. Se ytterligare information Länk till annan webbplats. om ytvattenuttag och annan anmälningspliktig vattenverksamhet.

Påverkan av ytvattenuttag

 • Vattendrag sinar
 • Våtmarker, magasin och sjöar får sänkta vattennivåer och bottnar friläggs
 • Försämrade levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget.
 • Om dämning sker för att skapa en vattenreserv hindras vattenlevande organismer, exempelvis fisk, i sina naturliga förflyttningar
 • Andra som gör uttag nedströms får mindre vatten.

Det finns dock ett särskilt undantag från tillståndsplikten som gäller vattentäkt för en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.

Vidare finns ett generellt undantag från anmälnings- och tillståndsplikten om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att göra denna bedömning.

En orsak till att det finns tillstånds- eller anmälningsplikt är att uttaget skulle kunna påverka omgivningen och det är också ett motiv till att Miljö- och hälsoskydd bedriver tillsyn inom området.

Exempel på påverkan av ytvattenuttag kan vara att vattendrag sinar, att våtmarker, magasin och sjöar får sänkta vatten­nivåer och bottnar friläggs eller försämrade levnadsförhållanden för djur och växter i vattendraget. Om dämning sker för att skapa en vattenreserv hindras vattenlevande organismer, exempelvis fisk, i sina naturliga förflyttningar och andra som gör uttag nedströms får mindre vatten.

Ovanstående punkter behöver utredas innan ett ytvattenuttag. Det kan exempelvis behövas inventering av biologiska värden i vattendraget och kvalificerad bedömning av hur dessa värden kan påverkas av uttaget, eller kunskap om vid vilka vattennivåer och flöden det finns utrymme att ta vatten utan att riskera skador. För kontroll kan det behövas installation av en pegel (nivåmätare) eller flödesmätare.

Grundvattenuttag

Bortledande av grundvatten kräver tillstånd enligt 11 kap 9 § miljöbalken. Tillstånd kan bara lämnas av Mark- och miljödomstolen.

Det finns dock ett särskilt undantag från tillståndsplikten som gäller en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruks­fastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning.

Vidare finns ett generellt undantag från tillståndsplikten om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att göra denna bedömning.

I förarbetena anges att undantaget från tillstånd ska tolkas restriktivt. Det betyder att många grundvattenuttag kräver tillstånd.

Grundvattenuttag görs antingen ur jord eller ur berg. Vid bedömning av konsekvenserna av ett grundvattenuttag är det viktigt att identifiera påverkansområdet.

Påverkan av grundvattenuttag

 • Närliggande brunnar sinar
 • Våtmarker och magasin som avspeglar grundvattennivån torkar ut
 • Vattendrag som försörjs med utläckande grundvatten sinar
 • Sättningar i byggnader vid speciella jordlagerförhållanden.

Ovanstående punkter behöver utredas. Underlag som kan behövas:

 • Beskrivning av påverkan på vattennivån för närliggande brunnar, vattendrag, våtmarker och dammar
 • Vattenbalansberäkning
 • Dokumenterad provpumpning och beräknad avsänkningstratt
 • Beskrivning av risk för sättningar i byggnader

Begreppet vattentäkt definieras som bortledande av ytvatten eller grundvatten för vattenförsörjning, värmeutvinning eller bevattning.

Mer information

Mer information samt en beskrivning hur tillståndsprocessen går till finns på Länsstyrelsens Länk till annan webbplats. respektive Mark- och miljödomstolens Länk till annan webbplats. webbplatser.

Sidan publicerades