Sjöar, kust och vattendrag

Vatten är en viktig naturresurs och har ett stort värde ur miljösynpunkt men även för rekreation och friluftsliv. Hav, sjöar, vattendrag och våtmarker har också stor betydelse för den biologiska mångfalden. Verksamheter i vatten kan ha stor inverkan på naturmiljön. Tyvärr uppstår ofta konflikter mellan olika intressen. Därför är det viktigt att skydda och hushålla med vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenanvändning.

Vad är vattenverksamhet?

Med vattenverksamhet avses grävning, sprängning, rensning, fyllning och pålning i ett vattenområde. Med vattenverksamhet avses även uppförande, ändring, lagning och utrivning av anläggningar, liksom bortledande av både ytvatten och grundvatten och tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden. Även andra åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge räknas som vattenverksamhet.

Några exempel på vattenverksamheter är bryggor, pirar, vägtrummor, broar, muddring, nedläggning av kablar i ett vattenområde, omgrävning av ett vattendrag och dikning.

Tillstånd eller anmälan

Beroende på vattenverksamhetens omfattning kan åtgärden antingen anmälas till kommun eller kräva tillstånd.

  • Tillstånd till vattenverksamhet prövas i Mark- och miljödomstolen med undantag för tillstånd till markavvattninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster som prövas av Länsstyrelsen.
  • Verksamheter och anläggningar i vattenområden kan även kräva andra tillstånd t ex strandskyddsdispens och dispenser i naturreservat. Miljö- och hälsoskydd prövar strandskyddsdispensen när den sammanfaller med anmälningspliktig vattenverksamhet, övrig strandskyddsdispens på land prövas av Bygglov.
  • Miljö- och hälsoskydd vid Umeå kommun handlägger anmälningspliktiga vattenverksamheter samt upplägg av muddermassor.

Mer information

Beslut

Sedan 1 oktober 2013 har Umeå kommun ansvaret för anmälningspliktig vattenverksamhet.

Blanketter

Vi vill gärna att ni skickar in anmälan/ansökan digitalt.

Här finns en blankett som är ifyllningsbar i datorn.

Sidan publicerades