Grubbe 9:21 med flera

Preliminärt syfte med planen är att inom området skapa planmässiga förutsättningar för industriverksamheter med tillhörande infrastruktur.

Syftet är också att säkerställa den gröna korridoren som löper genom området samt platsens naturvärden. Norr om planområdet finns skyddsområde för vattenförsörjning och järnväg. Norr om järnvägen ligger riksintresse för rennäring. Planförslaget ska säkerställa att dessa allmänna intressen inte påverkas negativt av ett plangenomförande.

Diarienummer BN-2019/00243

Byggnadsnämnden beslutade om att inleda planläggning 2019-04-25.

Protokollsutdrag

Undersökning av miljöpåverkan – Aktuellt skede

En miljöbedömning ska göras för detaljplanen enligt plan- och bygglagen (2010:900) och miljö­bedömnings­förordningen (2017:966).

Undersökning av miljöpåverkan är anslagen från 2023-08-11 till 2023-09-01

Handlingar

När ett förslag till en detaljplan arbetas fram ska kommunen samråda med olika intressenter. Framför allt för att de som berörs ska få insyn och möjlighet att lämna synpunkter, men också för att samla in kunskap om det aktuella planområdet.

Granskningen är sista möjligheten för de som berörs att tycka till men också ett tillfälle för att se hur synpunkter från samrådet påverkat planförslaget. Den som inte framfört synpunkter senast under utställningstiden eller granskningen, har inte rätt att överklaga ett eventuellt beslut om antagande av planen.

Detaljplaner antas av byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige.

 

Byggnadsnämndens eller kommunfullmäktiges beslut om antagande får laga kraft tre veckor efter det att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla, förutsatt att beslutet inte överklagas.

Sidan publicerades www.umea.se/grubbe921