Ekonomi (budget, redovisning, upphandling/inköp)

Alla förvaltningar har tillgång till ekonomistöd i form av ekonomer, controllers och ekonomichefer. Inom förvaltningarna ska ekonomifunktionen skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning, detta innebär att ekonomifunktionen ska

 • stödja ledare och politiker med relevanta och adekvata beslutsunderlag inom ekonomi- och anskaffnings­området
 • tillhandahålla, utveckla och förvalta strukturer, system och processer för
  • budget och investering
  • finansiering
  • upphandling och inköp
  • bokföring och redovisning
  • uppföljning och rapportering
 • följa upp och utvärdera huruvida ekonomistyrning och finansiell styrning är ändamålsenlig och leder till en god ekonomisk hushållning relaterat till nämndens/förvaltningens uppdrag.

Inom stadsledningskontoret finns en central ekonomiavdelning som leds av ekonomidirektör. Inom ekonomi­avdelningen på stadsledningskontoret finns tre enheter; budget, redovisning och upphandling.

Budgetenhetens huvuduppgift är att svara för kommunens samordnade budgetplanering samt att förse kommun­ledningen med tillräckliga beslutsunderlag för den ekonomiska planeringen och uppföljningen av kommunens verksamhet.

Redovisningsenhetens huvuduppgift är att svara för kommunens redovisning och kommunövergripande rapportering (exempelvis årsredovisning och delårsrapport).

Finansenhetens huvuduppgift är att svara för kommunens finansförvaltning, det vill säga upplåning, likviditets­förvaltning, betalflöden, finansiell riskhantering, cash management samt intern kontroll. Enheten samordnar även finansfrågorna och genomför finansiella affärer för hela koncernen i en internbanksfunktion.

Upphandlingsbyråns uppdrag är att vara kommunens affärsstöd genom att göra goda affärer med helhetssyn i syfte att frigöra finansiella medel att satsa på kommunal tillväxt och utveckling. Dess huvuduppgift är att svara för kommunens upphandlings- och inköpsverksamhet. Upphandlingsbyrån genomför upphandlingar och upprättar ramavtal. Enheten analyserar kommunens köpbeteende och -mönster. Lagen om offentlig upphandling utgör ramverk för verksamheten.

bilden visar tiokronorsmynt

Praktikplatser

Vi tar bland annat emot praktikanter från följande utbildningar eller ämnesområden:

 • Ekonomi
 • Nationalekonomi
 • Upphandling och inköp
 • Juridik

Observera! Inom Budget och Redovisning kommer vi tyvärr inte kunna ta emot några praktikanter under våren 2024.

Examensarbeten, uppsatser

Vill du skriva en uppsats eller göra ditt examensarbete med stöd av vår kunskap och erfarenhet? Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten eller uppsatsämnen som kan bidra till Umeå kommuns utveckling. Du kan exempelvis studera inom följande områden:

 • Redovisningsekonomi
 • Marknadsekonomi
 • Nationalekonomi
 • Ekonomi
 • Upphandling och inköp
 • Juridik
Sidan publicerades