Direktupphandling

Direktupphandling är upphandling utan krav på anbudsförfarande enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Direkt­upphandling kan ske om det inte finns något gällande ramavtal och om värdet av det som ska upphandlas är lågt. Verksamheter inom Umeå kommun kan själv genomföra direktupphandling om värdet är högst 50 000 kronor avseende varor och 300 000 kronor avseende tjänster. Om det uppskattade värdet på köpet överstiger dessa belopp ska Upphandlingsbyrån kontaktas.

Direktupphandling på grund av lågt värde är i första hand avsett för köp och beställningar till mindre betydande belopp. Observera att direktupphandling endast avser enstaka köp under ett år. Om man vet att det kan bli fråga om upprepade köp bör upphandling ske och ramavtal tecknas för varan eller tjänsten. Ett köp får inte får inte delas upp i syfte att komma under gränsen för direktupphandling.

Före beslut att direktupphandla ska verksamheten genomföra följande åtgärder:

  • Kontrollera om det finns befintligt ramavtal i kommunens avtalskatalog.
  • Kontrollera att inte andra har samma behov så att samordning kan ske.
  • Uppskatta beräknat värde av det som ska köpas.

Direktupphandling innebär inte att man får köpa av vem man vill utan även vid en direktupphandling ska man utnyttja den konkurrens som finns på marknaden.

Finns ramavtal på de varor eller tjänster som ska köpas ska alltid avrop ske från leverantör som kommunen har avtal med. Om så inte sker är detta ett avtalsbrott och kommunen kan komma att bli skadeståndsskyldig. Det är inte tillåtet att handla på stan eller av leverantörer som inte har avtal med kommunen. I de ramavtal som kommunen upphandlat ingår i regel alltid bland annat leverans till dörr, leveranssäkerhet, support och service, fakturerings­rutiner, garantier, försäkringar. De är också skyldiga att uppfylla kvalitetskrav, miljökrav, sociala krav med mera.

Man ska vid direktupphandling infordra offerter eller anbud från tänkbara leverantörer samt om möjligt genomföra prisjämförelser och andra undersökningar. Huvudregeln är att alltid infordra skriftliga anbud. Vid direktupphandling ska kommunens formulär för direktupphandling användas.

Innan beslut om leverantör vid direktupphandling ska den vinnande leverantören kontrolleras mot skatteverket för att säkerställa att leverantören sköter sina åtagande gentemot staten.

Den som ansvarar för direktupphandlingen ska alltid följa gällande anvisningar för direktupphandlingar.

Vid tveksamheter, kontakta Upphandlingsbyrån.

Sidan publicerades