Mejladresser till diarier

Kontakta registrator om du har frågor om en nämnds diarium eller vill ta del av allmänna handlingar.

Kommunstyrelsen

ksdiarium@umea.se

Personalnämnd

ksdiarium@umea.se

Brand- och räddningsnämnden

umeabrandforsvar@umea.se

Byggnadsnämnden

bndiarium@umea.se

Fritidsnämnden

umea.fritid@umea.se

För- och grundskolenämnden

utbildningskontoret@umea.se

Gymnasie- och vuxen­utbildningsnämnden

utbildningskontoret@umea.se

Individ- och familjenämnden

ifnamnden@umea.se

Kulturnämnden

umea.kultur@umea.se

Miljö- och hälsoskydds­nämnden

miljoochhalsoskydd@umea.se

Tekniska nämnden

tndiarium@umea.se

Valnämnden

val@umea.se

Äldrenämnden

aldrenamnden@umea.se

Överförmyndarnämnden

overformyndarenheten@umea.se

Sidan publicerades www.umea.se/registrator