Pensionsstiftelse

Umeå kommuns pensionsstiftelse (organisationsnummer 802425-9510) ska trygga utlovade pensionsförmåner till arbetstagare som är födda före 1935 och till deras efterlevande. Pensionsstiftelsens överskott, det vill säga värdet på förvaltade medel jämfört med värdet av utlovade pensionsförmåner, kan användas som gottgörelse för kommunens övriga pensionskostnader för andra åldersgrupper.

Organisation och styrning

  • Stiftelsens har en styrelse med sex ledamöter och sex suppleanter.
  • Ledamöter och suppleanter väljs för en tid av tre år, varav hälften från arbetsgivaren och hälften från arbetstagarsidan.
  • Styrelsen är beslutför när antalet närvarande vid sammanträde är minst hälften av hela antalet styrelseledamöter och lika många ledamöter närvarar från vardera sidan.
  • Stiftelsen har sin verksamhet i Umeå kommun.

Placeringsprofil

  • Styrelsen har det yttersta ansvaret för att förvalta stiftelsens kapital och fastställer genom riktlinjer den långsiktiga placeringsstrategin. Placeringsriktlinjerna omfattar principer och ramar för förvaltning av kapitalet. Riktlinjerna ska ses över årligen eller tidigare om det behövs.
  • Stiftelsens medel får placeras i likvida medel, räntebärande värdepapper, aktier och alternativa tillgångar. För att uppnå stiftelsens långsiktiga avkastningsmål fördelas innehav mellan tillåtna slag av tillgångar i en strategisk så kallad allokering även kallad normalportfölj. Avvikelse från den strategiska allokeringen får göras för att kortfristigt öka eller minska portföljens risknivå.
  • Förvaltning av kapitalet ska uteslutande hanteras av en eller flera externa förvaltare som löpande utvärderas.
  • Styrelsen har tagit beslut om att förvaltning ska ske efter diskretionärt mandat.

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar är av central betydelse och placeringar ska ske med god etik. Stiftelsen tar avstånd från bestickningar och mutor, narkotikaverksamhet, barnarbete, diskriminering och segregation. God etik förutsätter att företagen i externa fonder man investerar i följer internationella normer när det gäller miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Stiftelsen undviker även investeringar i företag som agerar i strid med internationella vapenkonventioner.

Beaktar inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Pensionsstiftelsen beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impact, PAI) enligt SFDR artikel 4.1 (b). Stiftelsen bedömer att den inte har insyn i investeringar som krävs för att på ett korrekt sätt mäta indikatorerna enligt SFDR artikel 4.1 (b). Storleken på pensionsstiftelsens resurser är alltför små för att stå i proportion till den administration som rapportering i enlighet med PAI innebär.

Ekonomi

Stiftelsens ekonomi är utmärkt. Värdet på tillgångarna överstiger signifikant pensionsåtagandena som pensionsstiftelsen har till uppgift att trygga. Marknadsvärdet på tillgångarna för pensionsstiftelsen var 182,9 mnkr 2023-12-31.

Tillsyn

Pensionsstiftelsen har sitt säte i Umeå och är under tillsyn av Finansinspektionen och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Information på begäran

Stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer och information på den här sidan lämnas på begäran på papper till dig som stiftelsen tryggar utlovade pensionsförmåner till, eller till dig som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.

Kontakt

Umeå kommuns pensionsstiftelse
c/o Umeå kommun, ekonomiavdelningen
903 25 Umeå
090-16 10 00

Sidan publicerades www.umea.se/pensionsstiftelse